Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 27ης Ιανουαρίου 2011 [αίτηση του Hof van beroep te Gent (Βέλγιο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Vandoorne NV κατά Belgische Staat (Υπόθεση C-489/09) (Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Άρθρα 11, Γ, παράγραφος 1, και 27, παράγραφοι 1 και 5 - Βάση επιβολής του φόρου - Μέτρα απλοποιήσεως - Βιομηχανοποιημένα καπνά - Φορολογικές ταινίες - Εφάπαξ είσπραξη του ΦΠΑ στην πηγή - Ενδιάμεσος προμηθευτής - Ολική ή μερική μη καταβολή του τιμήματος - Άρνηση επιστροφής του ΦΠΑ)

 

 

 

2011/C 80/07

Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική

Αιτούν δικαστήριο

Hof van beroep te Gent

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Vandoorne NV

κατά

Belgische Staat

Αντικείμενο

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Hof van beroep te Gent — Ερμηνεία των άρθρων 11, Γ, παράγραφος 1, και 27 της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49) — Μέτρα απλοποιήσεως — Εθνική νομοθεσία προβλέπoυσα, για τα βιομηχανοποιημένα καπνά που εισάγονται, αποκτώνται ή παρασκευάζονται στην ημεδαπή, την είσπραξη ΦΠΑ στην πηγή και αποκλείουσα το να περιοριστεί η φορολογητέα βάση για τους φορολογούμενους που έχουν καταβάλει τον φόρο επί των προϊόντων αυτών

Διατακτικό

Τα άρθρα 11, Γ, παράγραφος 1, και 27, παράγραφοι 1 και 5, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/7 του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2004, έχουν την έννοια ότι επιτρέπουν την εφαρμογή εθνικής ρυθμίσεως, όπως η επίμαχη στην κύρια δίκη, η οποία, ορίζοντας, προς απλοποίηση της εισπράξεως του ΦΠΑ και καταπολέμηση της φοροδιαφυγής ή της φοροαποφυγής όσον αφορά τα βιομηχανοποιημένα καπνά, ότι η εφορία εισπράττει τον ΦΠΑ, μέσω φορολογικών ταινιών, εφάπαξ και στην πηγή από τον παρασκευαστή ή τον εισαγωγέα των προϊόντων αυτών, αποκλείει το δικαίωμα των ενδιάμεσων προμηθευτών, οι οποίοι παρεμβαίνουν σε μεταγενέστερο στάδιο της αλυσίδας διαδοχικών παραδόσεων, να τους επιστραφεί ο ΦΠΑ σε περίπτωση μη καταβολής της τιμής των εν λόγω προϊόντων από τον αγοραστή.