Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 10ης Μαρτίου 2011 [αίτηση του Regeringsrätten (Σουηδία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Skandinaviska Enskilda Banken AB Momsgrupp κατά Skatteverket (Υπόθεση C-540/09) (Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως - Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Άρθρο 13, B, στοιχείο δ', σημείο 5 - Απαλλαγές - Υπηρεσία αναδοχής εκδόσεως τίτλων («underwriting guarantee») παρεχόμενη από πιστωτικά ιδρύματα στις εκδότριες εταιρείες έναντι καταβολής προμήθειας στο πλαίσιο εκδόσεως μετοχών στην αγορά κεφαλαίων - Εργασίες οι οποίες αφορούν τίτλους)

 

 

 

2011/C 139/12

Γλώσσα διαδικασίας: η σουηδική

Αιτούν δικαστήριο

Regeringsrätten

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Skandinaviska Enskilda Banken AB Momsgrupp

κατά

Skatteverket

Αντικείμενο

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Högsta förvaltningsdomstolen (πρώην Regeringsrätten) — Ερμηνεία του άρθρου 13, B, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001 σ. 49) — Απαλλαγές — Υπηρεσία αναδοχής εκδόσεως τίτλων παρεχόμενη από τράπεζα σε εταιρία εκδίδουσα νέες μετοχές έναντι καταβολής προμήθειας — Πράξη συνιστάμενη σε δέσμευση της τράπεζας για την αγορά ορισμένων μετοχών της εκδότριας εταιρίας σε περίπτωση που ο αριθμός των μετοχών που πρόκειται να αναληφθούν εμπροθέσμως θα είναι ανεπαρκής, προκειμένου να δοθεί εγγύηση στην εκδότρια εταιρία όσον αφορά τη χρηματοδότηση που επιδιώκεται με την έκδοση των μετοχών (underwriting)

Διατακτικό

Το άρθρο 13, B, στοιχείο δ', σημείο 5, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, έχει την έννοια ότι η απαλλαγή από τον φόρο προστιθέμενης αξίας την οποία προβλέπει η διάταξη αυτή καλύπτει τις υπηρεσίες που παρέχει ένα πιστωτικό ίδρυμα σε εταιρία η οποία επιθυμεί να προβεί σε έκδοση μετοχών, έναντι αμοιβής και υπό τη μορφή αναδοχής εκδόσεως τίτλων, βάσει της οποίας το ίδρυμα αυτό αναλαμβάνει τη δέσμευση να αγοράσει τις μετοχές που δεν θα έχουν αναληφθεί κατά το πέρας της περιόδου αναλήψεως των εκδοθησομένων μετοχών.