Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 28ης Ιουλίου 2011 [αίτηση του Korkein hallinto-oikeus (Φινλανδία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — διαδικασία που κίνησε η Nordea Pankki Suomi Oyj (Υπόθεση C-350/10) (Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως - Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Άρθρο 13, Β, στοιχείο δ', σημεία 3 και 5 - Απαλλαγές - Μεταφορές πιστώσεων (εμβάσματα) και πληρωμές - Εργασίες που αφορούν τίτλους - Υπηρεσίες ηλεκτρονικών μηνυμάτων για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα)

 

 

 

2011/C 298/16

Γλώσσα διαδικασίας: η φινλανδική

Αιτούν δικαστήριο

Korkein hallinto-oikeus

Αναιρεσείουσα της κύριας δίκης

Nordea Pankki Suomi Oyj

Αντικείμενο

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Korkein hallinto-oikeus — Ερμηνεία του άρθρου 13, B, στοιχείο δ', σημεία 3 και 5, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49) — Απαλλαγές για τραπεζικές εργασίες –Υπηρεσίες SWIFT για τις τράπεζες

Διατακτικό

Το άρθρο 13, Β, στοιχείο δ', σημεία 3 και 5, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, έχει την έννοια ότι η προβλεπόμενη στην ως άνω διάταξη απαλλαγή από τον φόρο προστιθέμενης αξίας δεν καλύπτει υπηρεσίες ηλεκτρονικών μηνυμάτων για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως οι επίμαχες στην κύρια δίκη.