Απόφαση του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 15ης Δεκεμβρίου 2011 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Γαλλικής Δημοκρατίας (Υπόθεση C-624/10) (Παράβαση κράτους μέλους - Φορολογία - Οδηγία 2006/112/ΕΚ - Άρθρα 168, 171, 193, 194, 204 και 214 - Νομοθεσία κράτους μέλους προβλέπουσα την υποχρέωση του πωλητή ή του παρέχοντος υπηρεσίες να ορίζει φορολογικό αντιπρόσωπο και να αποκτά αριθμό μητρώου ΦΠΑ εντός του κράτους μέλους αυτού - Νομοθεσία επιτρέπουσα τον συμψηφισμό του δυνάμενου να εκπέσει ΦΠΑ που βαρύνει τον πωλητή ή τον παρέχοντα υπηρεσίες που είναι εγκατεστημένος εκτός της εθνικής επικράτειας με τον ΦΠΑ που αυτός συνέλεξε εξ ονόματος και για λογαριασμό των πελατών του)

 

 

 

2012/C 39/10

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωπος: M. Alfonso)

Καθής: Γαλλική Δημοκρατία (εκπρόσωποι: G. de Bergues και N. Rouam)

Αντικείμενο

Παράβαση κράτους μέλους — Παράβαση των άρθρων 168, 171, 193, 194, 204 και 214 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347, σ. 1) — Εθνική νομοθεσία προβλέπουσα υποχρέωση ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου εκ μέρους του εγκατεστημένου στην αλλοδαπή πωλητή ή παρέχοντος υπηρεσίες — Υποχρέωση αποκτήσεως αριθμού μητρώου ΦΠΑ — Φύση και έκταση του δικαιώματος εκπτώσεως

Διατακτικό

Το Δικαστήριο αποφασίζει:

    1)Η Γαλλική Δημοκρατία, προβλέποντας, στον τίτλο IV της διοικητικής οδηγίας 3 A-9-06 αριθ. 105, της 23ης Ιουνίου 2006, (3 A-9-06), διοικητική ρύθμιση παρεκκλίνουσα από το καθεστώς αυτοεκκαθαρίσεως του φόρου προστιθεμένης αξίας, η οποία συνεπάγεται τον ορισμό φορολογικού αντιπροσώπου εκ μέρους του εγκατεστημένου εκτός Γαλλίας πωλητή ή παρέχοντος υπηρεσίες, την εκ μέρους του τελευταίου αυτού απόκτηση αριθμού μητρώου φόρου προστιθεμένης αξίας στη Γαλλία και τον συμψηφισμό του δυνάμενου να εκπέσει φόρου προστιθεμένης αξίας με τον οποίο αυτός επιβαρύνθηκε με τον φόρο προστιθεμένης αξίας που αυτός συνέλεξε εξ ονόματος και για λογαριασμό των πελατών του, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, ειδικότερα δε από τα άρθρα της 168, 171, 193, 194, 204 και 214.

 

  2)Καταδικάζει τη Γαλλική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.