Απόφαση του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 15ης Δεκεμβρίου 2011 – Επιτροπή κατά Γαλλίας (Υπόθεση C‑624/10) «Παράβαση κράτους μέλους – Φορολογία – Οδηγία 2006/112/ΕΚ – Άρθρα 168, 171, 193, 194, 204 και 214 – Νομοθεσία κράτους μέλους προβλέπουσα υποχρέωση του εγκατεστημένου στην αλλοδαπή πωλητή ή παρέχοντος υπηρεσίες να ορίζει φορολογικό αντιπρόσωπο και να αποκτά αριθμό μητρώου ΦΠΑ εντός του κράτους μέλους αυτού – Νομοθεσία επιτρέπουσα τον συμψηφισμό του δυνάμενου να εκπέσει ΦΠΑ που βαρύνει τον εγκατεστημένο στην αλλοδαπή πωλητή ή παρέχοντα υπηρεσίες με τον ΦΠΑ που αυτός συνέλεξε εξ ονόματος και για λογαριασμό των πελατών του»

 

 

 

Φορολογικές διατάξεις – Εναρμόνιση των νομοθεσιών – Φόροι κύκλου εργασιών – Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας – Υπόχρεοι του φόρου – Παρεκκλίσεις από εθνικό καθεστώς εκκαθαρίσεως ιδίου ενεργητικού – Εθνική νομοθεσία επιβάλλουσα στον εγκατεστημένο στην αλλοδαπή πωλητή ή παρέχοντα υπηρεσίες υποχρέωση να ορίζει φορολογικό αντιπρόσωπο και να αποκτά αριθμό μητρώου ΦΠΑ εντός του οικείου κράτους μέλους – Ρύθμιση επιτρέπουσα στον εν λόγο πωλητή ή παρέχοντα υπηρεσίες να προβαίνει σε συμψηφισμό του δυνάμενου να εκπέσει φόρου ο οποίος τον βαρύνει με τον φόρο που αυτός συνέλεξε εξ ονόματος και για λογαριασμό των πελατών του – Παράβαση (Οδηγία 2006/112 του Συμβουλίου, άρθρα 168, 171, 193, 194, 204 και 214) (βλ. σκέψεις 39, 42, 46, 50)

Αντικείμενο

Παράβαση κράτους μέλους – Παράβαση των άρθρων 168, 171, 193, 194, 204 και 214 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347, σ. 1) – Εθνική νομοθεσία προβλέπουσα υποχρέωση ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου εκ μέρους του εγκατεστημένου στην αλλοδαπή πωλητή ή παρέχοντος υπηρεσίες – Υποχρέωση αποκτήσεως αριθμού μητρώου ΦΠΑ – Φύση και έκταση του δικαιώματος εκπτώσεως

Διατακτικό

Το Δικαστήριο αποφασίζει:

  1)Η Γαλλική Δημοκρατία, προβλέποντας, στον τίτλο IV της διοικητικής εγκυκλίου 3 A-9-06 αριθ. 105, της 23ης Ιουνίου 2006, διοικητική ρύθμιση παρεκκλίνουσα από το καθεστώς εκκαθαρίσεως ιδίου ενεργητικού όσον αφορά τον φόρο προστιθέμενης αξίας, η οποία συνεπάγεται τον εκ μέρους του εγκατεστημένου εκτός Γαλλίας πωλητή ή παρέχοντος υπηρεσίες ορισμό φορολογικού αντιπροσώπου, την εκ μέρους του απόκτηση αριθμού μητρώου φόρου προστιθέμενης αξίας στη Γαλλία και τον συμψηφισμό του δυνάμενου να εκπέσει φόρου προστιθέμενης αξίας που βάρυνε τον εν λόγω πωλητή ή παρέχοντα υπηρεσίες με τον φόρο προστιθέμενης αξίας που αυτός συνέλεξε εξ ονόματος και για λογαριασμό των πελατών του, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, ειδικότερα δε από τα άρθρα της 168, 171, 193, 194, 204 και 214.

 

  2)Καταδικάζει τη Γαλλική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.