Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 16ης Δεκεμβρίου 2011 — Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials κατά Συμβουλίου (Υπόθεση T-423/09) (Ντάμπινγκ - Εισαγωγές ορισμένων τούβλων μαγνησίας προελεύσεως Κίνας - Κανονισμός που περατώνει ενδιάμεση επανεξέταση - Σύγκριση μεταξύ της κανονικής αξίας και της τιμής εξαγωγής - Συνεκτίμηση του φόρου προστιθεμένης αξίας της χώρας καταγωγής - Εφαρμογή μεθόδου διαφορετικής από την χρησιμοποιηθείσα κατά την αρχική έρευνα - Μεταβολή συνθηκών - Άρθρο 2, παράγραφος 10, στοιχείο β', και άρθρο 11, παράγραφος 9, του κανονισμού (ΕΚ) 384/96 [νυν άρθρο 2, παράγραφος 10, στοιχείο β', και άρθρο 11, παράγραφος 9, του κανονισμού (ΕΚ) 1225/2009])

 

 

 

2012/C 32/41

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd (Dashiqiao, Κίνα) (εκπρόσωποι: J. F. Bellis και R. Luff, δικηγόροι)

Καθού: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπρόσωποι: αρχικά J. P. Hix, στη συνέχεια, J. P. Hix και B. Driessen, επικουρούμενοι αρχικά από τους G. Berrisch και G. Wolf, στη συνέχεια από τον de G. Berrisch, δικηγόρους)

Παρεμβαίνουσα υπέρ του καθού: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: É. Gippini Fournier και H. van Vliet)

Αντικείμενο

Αίτηση ακυρώσεως του κανονισμού (ΕΚ) 826/2009 του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1659/2005 για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων τούβλων μαγνησίας, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (ΕΕ L 240, σ. 7), καθόσον ο δασμός αντιντάμπινγκ τον οποίο ορίζει ο εν λόγω κανονισμός υπερβαίνει αυτόν που θα εφαρμοζόταν αν είχε καθοριστεί βάσει της μεθόδου που εφαρμόστηκε κατά την αρχική έρευνα για να ληφθεί υπόψη η μη επιστροφή του κινεζικού ΦΠΑ επί των εξαγωγών.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1) Απορρίπτει την προσφυγή.

 

2) Η Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd φέρει τα δικαστικά της έξοδα, καθώς και τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

 

3) Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων φέρει τα δικαστικά της έξοδα.