Απόφαση του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 21ης Δεκεμβρίου 2011 [αίτηση του Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Βέλγιο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Vlaamse Oliemaatschappij NV κατά FOD Financiën (Υπόθεση C-499/10) (Έκτη οδηγία περί ΦΠΑ - Υπόχρεοι του φόρου - Τρίτος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος - Καθεστώς αποθηκεύσεως άλλο από το καθεστώς της τελωνειακής αποταμιεύσεως - Αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη του αποθηκευτή των αγαθών και του υποκειμένου στον φόρο κύριου των αγαθών αυτών - Καλή πίστη ή έλλειψη λάθους ή αμέλειας του αποθηκευτή)

 

 

 

2012/C 49/18

Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική

Αιτούν δικαστήριο

Rechtbank van eerste aanleg te Brugge

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Vlaamse Oliemaatschappij NV

κατά

FOD Financiën

Αντικείμενο

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Rechtbank van eerste aanleg te Brugge — Ερμηνεία του άρθρου 21, παράγραφος 3, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49) — Υπόχρεοι του φόρου — Τρίτος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος — Εθνική ρύθμιση καθιστώσα, στο πλαίσιο ενός καθεστώτος αποθηκεύσεως άλλου από το καθεστώς της τελωνειακής αποταμιεύσεως, τον κάτοχο αποθήκης υπεύθυνο για την καταβολή του φόρου αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον υποκείμενο στον φόρο κύριο των αποθηκευθέντων αγαθών, ακόμη και όταν ο κάτοχος αποθήκης είναι καλόπιστος ή δεν υπάρχει λάθος ή αμέλεια που να μπορεί να του προσαφθεί

Διατακτικό

Το άρθρο 21, παράγραφος 3, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2001/115/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2001, δεν παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να ορίσουν ότι ο διαχειριστής αποθήκης άλλης από αποθήκη τελωνειακής αποταμιεύσεως είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος για την πληρωμή του φόρου προστιθεμένης αξίας που οφείλεται κατόπιν μιας εξ επαχθούς αιτίας παραδόσεως εμπορευμάτων, από την αποθήκη αυτή, από τον υποκείμενο στον εν λόγω φόρο κύριο των εμπορευμάτων αυτών, ακόμη και αν ο διαχειριστής της εν λόγω αποθήκης είναι καλόπιστος ή δεν δύναται να του προσαφθεί λάθος ή αμέλεια.