Απόφαση του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 28ης Φεβρουαρίου 2012 — Επιτροπή κατά Γαλλίας (Υπόθεση C‑119/11) «Παράβαση κράτους μέλους — Οδηγία 2006/112/ΕΚ — Άρθρα 99 και 110 — Φόρος προστιθέμενης αξίας — Μειωμένος συντελεστής — Εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα έσοδα από τα εισιτήρια των πρώτων παραστάσεων συναυλιών σε καταστήματα όπου η κατανάλωση φαγητού και ποτών κατά τη διάρκεια του θεάματος είναι προαιρετική»

 

 

 

Φορολογικές διατάξεις — Εναρμόνιση των νομοθεσιών — Φόροι κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας — Ευχέρεια των κρατών μελών να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή για μεταβατική περίοδο — Επαναφορά μειωμένου φόρου 2,10 % στα έσοδα από τα εισιτήρια των πρώτων παραστάσεων συναυλιών σε καταστήματα όπου η κατανάλωση φαγητού και ποτών κατά τη διάρκεια του θεάματος είναι προαιρετική, μετά την εφαρμογή μειωμένου φόρου άνω του 5 % — Δεν επιτρέπεται (Οδηγία 2006/112 του Συμβουλίου, άρθρα 99 και 110) (βλ. σκέψεις 30, 32, 37 και διατακτ.)

Αντικείμενο

Παράβαση κράτους μέλους — Παράβαση των άρθρων 99 και 110 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347, σ. 1) — Εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 2,10 % στα έσοδα από τα εισιτήρια των πρώτων παραστάσεων συναυλιών σε καταστήματα όπου σερβίρονται φαγητό και ποτά κατά τη διάρκεια του θεάματος — Απαγόρευση διευρύνσεως του πεδίου εφαρμογής αρχικής παρεκκλίσεως το οποίο είχε προγενέστερα περιοριστεί

Διατακτικό

Το Δικαστήριο αποφασίζει:

1) Η Γαλλική Δημοκρατία, εφαρμόζοντας, από 1ης Ιανουαρίου 2007, συντελεστή φόρου προστιθέμενης αξίας 2,10 % στα έσοδα από τα εισιτήρια των πρώτων παραστάσεων συναυλιών σε καταστήματα όπου η κατανάλωση φαγητού και ποτών κατά τη διάρκεια του θεάματος είναι προαιρετική, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 99 και 110 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας.

 

2) Καταδικάζει τη Γαλλική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.