Απόφαση του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 8ης Μαρτίου 2012 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Γαλλικής Δημοκρατίας (Υπόθεση C-596/10) (Παράβαση κράτους μέλους - Φόρος προστιθεμένης αξίας - Οδηγία 2006/112/ΕΚ - Εφαρμογή μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στις συναλλαγές που αφορούν ιππίδες, και ιδίως άλογα)

 

 

 

2012/C 126/03

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: F. Dintilhac και M. Afonso)

Καθής: Γαλλική Δημοκρατία (εκπρόσωποι: G. de Bergues, J. — S. Pilczer και B. Beaupère-Manokha)

Παρεμβαίνουσα: Ιρλανδία (εκπρόσωποι: D. O’Hagan, επικουρούμενος από τους N. Travers και de G. Clohessy, barristers)

Αντικείμενο

Παράβαση κράτους μέλους — Παράβαση των άρθρων 96 έως 99 και του παραρτήματος III της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας — Εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στις συναλλαγές που αφορούν ιππίδες, και ιδίως άλογα

Διατακτικό

Το Δικαστήριο αποφασίζει:

1) Η Γαλλική Δημοκρατία, εφαρμόζοντας μειωμένους συντελεστές φόρου προστιθεμένης αξίας στις συναλλαγές που αφορούν ιππίδες και ιδίως άλογα, όταν δεν προορίζονται, κανονικά, να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή τροφίμων ή στη γεωργική παραγωγή, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 96 έως 99 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, σε συνδυασμό με το παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας αυτής.

 

2) Καταδικάζει τη Γαλλική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.

 

3) Η Ιρλανδία φέρει τα δικαστικά έξοδά της.