Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 29ης Μαρτίου 2012 [αίτηση του Conseil d'État (Γαλλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Véleclair SA κατά Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État (Υπόθεση C-414/10) (ΦΠΑ - Έκτη οδηγία - Άρθρο 17, παράγραφος 2, στοιχείο β' - Φορολόγηση προϊόντος εισαχθέντος από τρίτη χώρα - Εθνική ρύθμιση - Δικαίωμα προς έκπτωση του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή - Προϋπόθεση - Πραγματική καταβολή του ΦΠΑ από τον υποκείμενο στον φόρο)

 

 

 

2012/C 151/08

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Αιτούν δικαστήριο

Conseil d'État

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Véleclair SA

κατά

Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État

Αντικείμενο

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Conseil d’État — Ερμηνεία του άρθρου 17, παράγραφος 2, στοιχείο β', της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49) — Εθνική ρύθμιση που εξαρτά το δικαίωμα προς έκπτωση του φόρου προστιθεμένης αξίας κατά την εισαγωγή από την πραγματική καταβολή του εν λόγω φόρου εκ μέρους του φορολογουμένου

Διατακτικό

Το άρθρο 17, παράγραφος 2, στοιχείο β', της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, έχει την έννοια ότι δεν παρέχει τη δυνατότητα σε κράτος μέλος να εξαρτά το δικαίωμα προς έκπτωση του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή από το αν έχει προηγηθεί πραγματική καταβολή του εν λόγω φόρου εκ μέρους του υποκείμενου στον φόρο όταν ο τελευταίος είναι επίσης ο δικαιούχος του δικαιώματος προς έκπτωση.