Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 3ης Μαΐου 2012 [αίτηση του First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Ηνωμένο Βασίλειο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Lebara Ltd κατά Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Υπόθεση C-520/10) (Φορολογία - Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Άρθρο 2 - Παροχή υπηρεσιών εξ επαχθούς αιτίας - Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών - Προπληρωμένες τηλεκάρτες περιέχουσες πληροφορίες που διευκολύνουν την πρόσβαση σε διεθνείς τηλεφωνικές κλήσεις - Διάθεση στο εμπόριο μέσω δικτύου διανομέων)

 

 

 

2012/C 174/11

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Αιτούν δικαστήριο

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Lebara Ltd

κατά

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Αντικείμενο

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Ερμηνεία του άρθρου 2, παράγραφος 1, της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ: Έκτη οδηγία του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — κοινό σύστημα προστιθέμενης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ L 145, σ.1) — Πώληση τηλεκαρτών από υποκείμενο στον φόρο και κάτοικο κράτους μέλους σε διανομέα κάτοικο άλλου κράτους μέλους και μεταπώληση από τον διανομέα αυτό σε πρόσωπα που χρησιμοποιούν τις τηλεκάρτες για την πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων — Πράξη αναλυόμενη σε περισσότερα στοιχεία — Όροι επιβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας

Διατακτικό

Το άρθρο 2, σημείο 1, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2002/92/ΕΚ του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2003, έχει την έννοια ότι φορέας τηλεφωνίας που προσφέρει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες συνιστάμενες στην πώληση σε διανομέα τηλεκαρτών, οι οποίες περιέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την πραγματοποίηση διεθνών κλήσεων μέσω της υποδομής που θέτει στη διάθεσή του ο εν λόγω φορέας και τις οποίες μεταπωλεί ο διανομέας ιδίω ονόματι και για ίδιο λογαριασμό στους τελικούς χρήστες, είτε ευθέως είτε διαμέσου άλλων υποκειμένων στον φόρο, όπως εμπόρων χονδρικής και λιανικής πωλήσεως, παρέχει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες εξ επαχθούς αιτίας στον διανομέα. Εντούτοις, ο ως άνω φορέας δεν προβαίνει σε δεύτερη παροχή υπηρεσιών εξ επαχθούς αιτίας στον τελικό χρήστη, όταν ο δεύτερος, αφότου αποκτήσει την τηλεκάρτα, ασκεί το δικαίωμα πραγματοποιήσεως τηλεφωνικής κλήσεως, χρησιμοποιώντας τις αναγραφόμενες στη συγκεκριμένη κάρτα πληροφορίες.