Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 21ης Ιουνίου 2012 [αιτήσεις των Baranya Megyei Bíróság, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság (Ουγγαρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Mahagében Kft κατά Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (C-80/11), Péter Dávid κατά Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága (C-142/11) (Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-80/11 και C-142/11) (Φορολογία - ΦΠΑ - Έκτη οδηγία - Οδηγία 2006/112/ΕΚ - Δικαίωμα προς έκπτωση - Προϋποθέσεις ασκήσεως - Άρθρο 273 - Εθνικά μέτρα για την πάταξη της απάτης - Πρακτική των εθνικών φορολογικών αρχών - Αποκλεισμός της ασκήσεως του δικαιώματος προς έκπτωση σε περίπτωση παράνομων ενεργειών του εκδότη του τιμολογίου των αγαθών ή των υπηρεσιών σε σχέση με τα οποία ζητείται η άσκηση του εν λόγω δικαιώματος - Βάρος αποδείξεως - Υποχρέωση του υποκείμενου στον φόρο να βεβαιώνεται και να αποδεικνύει ότι οι ενέργειες του εκδότη του τιμολογίου είναι σύννομες)

 

 

 

2012/C 250/08

Γλώσσα διαδικασίας: η ουγγρική

Αιτούντα δικαστήρια

Baranya Megyei Bíróság, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Mahagében Kft (C-80/11), Péter Dávid (C-142/11)

κατά

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (C-80/11), Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága (C-142/11)

Αντικείμενο

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Baranya Megyei Bíróság — Ερμηνεία της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347, σ. 1) — Προϋποθέσεις ασκήσεως του δικαιώματος προς έκπτωση του φόρου εισροών στην πρακτική των εθνικών φορολογικών αρχών — Υποχρέωση του υποκείμενου στον φόρο να αποδείξει ότι η πράξη που αναγράφεται στο τιμολόγιο όντως έλαβε χώρα και ότι οι ενέργειες της εκδούσας το τιμολόγιο εταιρίας ήταν νομότυπες

Διατακτικό

1) Τα άρθρα 167, 168, στοιχείο α', 178, στοιχείο α', 220, σημείο 1, και 226 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, έχουν την έννοια ότι αντιτίθενται σε εθνική πρακτική στο πλαίσιο της οποίας η φορολογική αρχή αρνείται στον υποκείμενο στον φόρο το δικαίωμα να εκπέσει από το ποσό του οφειλόμενου ΦΠΑ το ποσό του οφειλόμενου ή αποδοθέντος φόρου για υπηρεσίες που του παρασχέθηκαν με την αιτιολογία ότι ο εκδότης του τιμολογίου των υπηρεσιών αυτών, ή ένας από τους προμηθευτές του, διέπραξε παρατυπίες, χωρίς η εν λόγω αρχή να αποδείξει, με βάση αντικειμενικά στοιχεία, ότι ο υποκείμενος στον φόρο είχε ή όφειλε να έχει γνώση του γεγονότος ότι η πράξη της οποίας γίνεται επίκληση προκειμένου να θεμελιωθεί το δικαίωμα προς έκπτωση έγινε στο πλαίσιο απάτης που διέπραξε ο προμηθευτής ή άλλος φορέας σε προηγούμενο στάδιο της αλυσίδας των παροχών.

 

2) Τα άρθρα 167, 168, στοιχείο α', 178, στοιχείο α', και 273 της οδηγίας 2006/112 έχουν την έννοια ότι αντιτίθενται σε εθνική πρακτική στο πλαίσιο της οποίας η φορολογική αρχή αρνείται στον υποκείμενο στον φόρο το δικαίωμα προς έκπτωση με την αιτιολογία ότι αυτός δεν βεβαιώθηκε, πρώτον, ότι ο εκδότης του τιμολογίου των αγαθών σε σχέση με τα οποία ζητείται η άσκηση του δικαιώματος προς έκπτωση είχε την ιδιότητα του υποκείμενου στον φόρο, δεύτερον, ότι διέθετε τα επίμαχα αγαθά και ήταν σε θέση να τα παραδώσει και, τρίτον, ότι είχε εκπληρώσει τις σχετικές με τη δήλωση και την απόδοση του φόρου προστιθέμενης αξίας υποχρεώσεις του, ή με την αιτιολογία ότι ο υποκείμενος στον φόρο δεν διαθέτει, πέραν του εν λόγω τιμολογίου, άλλα παραστατικά από τα οποία να προκύπτουν τα τρία προαναφερθέντα στοιχεία, παρά το γεγονός ότι πληρούνται οι ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις που τάσσει η οδηγία 2006/112 για την άσκηση του δικαιώματος προς έκπτωση και ότι ο υποκείμενος στον φόρο δεν είχε ενδείξεις που να γεννούν υποψίες για την ύπαρξη παρατυπιών ή τη διάπραξη απάτης από τον εκδότη του τιμολογίου.