Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 21ης Ιουνίου 2012 [αίτηση του Corte suprema di cassazione (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate κατά Elsacom NV. (Υπόθεση C-294/11) (Όγδοη οδηγία ΦΠΑ - Τρόπος επιστροφής του ΦΠΑ στους υποκειμένους στον φόρο οι οποίοι δεν είναι εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της χώρας - Προθεσμία για την υποβολή της αιτήσεως επιστροφής - Αποκλειστική προθεσμία)

 

 

 

2012/C 250/13

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Αιτούν δικαστήριο

Corte suprema di cassazione

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

κατά

Elsacom NV

Αντικείμενο

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Corte suprema di cassazione — Ερμηνεία του άρθρου 7, παράγραφος 1, της όγδοης οδηγίας 79/1072/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 1979, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Τρόπος επιστροφής του φόρου προστιθεμένης αξίας στους υποκειμένους στο φόρο οι οποίοι δεν είναι εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της χώρας (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 111) — Προθεσμία για την υποβολή της αιτήσεως επιστροφής με διάρκεια έξι μήνες από της λήξεως του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο ο φόρος κατέστη απαιτητός — Νομική φύση της προβλεπόμενης από την οδηγία προθεσμίας

Διατακτικό

Η προθεσμία των έξι μηνών την οποία προβλέπει για την υποβολή αιτήσεως επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας το άρθρο 7, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, τελευταία περίοδος, της όγδοης οδηγίας 79/1072/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 1979, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Τρόπος επιστροφής του φόρου προστιθεμένης αξίας στους υποκειμένους στον φόρο οι οποίοι δεν είναι εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της χώρας, αποτελεί αποκλειστική προθεσμία.