Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 5ης Ιουλίου 2012 [αίτηση του Hoge Raad der Nederlanden (Κάτω Χώρες) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — DTZ Zadelhoff vof κατά Staatssecretaris van Financiën (Υπόθεση C-259/11) (Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Άρθρα 5, παράγραφος 3, στοιχείο γ', και 13, B, στοιχείο δ', σημείο 5 - Διαπραγμάτευση πράξεως περί μεταβιβάσεως μετοχών εταιρειών - Πράξη που συνεπάγεται επίσης τη μεταβίβαση της κυριότητας επί ακινήτων των εν λόγω εταιρειών - Απαλλαγή)

 

 

 

2012/C 287/23

Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική

Αιτούν δικαστήριο

Hoge Raad der Nederlanden

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

DTZ Zadelhoff vof

κατά

Staatssecretaris van Financiën

Αντικείμενο

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Hoge Raad der Nederlanden — Ερμηνεία των άρθρων 5, παράγραφος 3, στοιχείο γ', και 13, B, στοιχείο δ', σημείο 5, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49) — Απαλλαγές προβλεπόμενες από την έκτη οδηγία — Εργασίες αφορώσες τίτλους κατά το άρθρο 13, B, στοιχείο δ', σημείο 5 — Μεταβίβαση μετοχών εταιριών συνεπαγόμενη επίσης τη μεταβίβαση της κυριότητας ακινήτων ανηκόντων στις εταιρίες αυτές.

Διατακτικό

Το άρθρο 13, B, στοιχείο δ', σημείο 5, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, έχει την έννοια ότι εμπίπτουν στην απαλλαγή αυτή από τον φόρο προστιθεμένης αξίας πράξεις, όπως οι επίμαχες στην υπόθεση της κύριας δίκης, οι οποίες έχουν ως σκοπό και αποτέλεσμα τη μεταβίβαση μετοχών των οικείων εταιρειών, αφορούν, όμως, εν τέλει, ακίνητα που κατείχαν οι εν λόγω εταιρείες και την (έμμεση) μεταβίβασή τους. Η προβλεπόμενη στο ίδιο σημείο 5, δεύτερη περίπτωση, εξαίρεση από την εν λόγω απαλλαγή δεν εφαρμόζεται αν το κράτος μέλος δεν άσκησε την προβλεπόμενη στο άρθρο 5, παράγραφος 3, στοιχείο γ', της εν λόγω οδηγίας δυνατότητα να θεωρήσει ως ενσώματα αγαθά τα μερίδια και τις μετοχές των οποίων η κατοχή εξασφαλίζει νομικώς ή πραγματικώς την περιέλευση, κατά κυριότητα ή κατ’ επικαρπία, ενός ακινήτου.