Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 12ης Ιουλίου 2012 [αίτηση του Varhoven administrativen sad (Βουλγαρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — EMS-Bulgaria Transpot OOD κατά Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Plovdiv (Υπόθεση C-284/11) (ΦΠΑ - Οδηγία 2006/112/ΕΚ - Δικαίωμα προς έκπτωση - Αποκλειστική προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προς έκπτωση του ΦΠΑ - Αρχή της αποτελεσματικότητας - Αποκλεισμός της ασκήσεως του δικαιώματος προς έκπτωση του ΦΠΑ - Αρχή της φορολογικής ουδετερότητας)

 

 

 

2012/C 287/24

Γλώσσα διαδικασίας: η βουλγαρική

Αιτούν δικαστήριο

Varhoven administrativen sad

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

EMS-Bulgaria Transport OOD

κατά

Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Plovdiv

Αντικείμενο

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Varhoven administrativen sad — Ερμηνεία των άρθρων 179, 180 και 273 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347, σ. 1) και της αρχής της αποτελεσματικότητας σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-95/07 και C-96/07 Ecotrade κ.λπ. — Δικαίωμα εκπτώσεως του ΦΠΑ επί των εισροών — Εθνική νομοθεσία που εξαρτά την άσκηση του δικαιώματος εκπτώσεως του ΦΠΑ επί των εισροών από αποσβεστική προθεσμία η οποία ορίζεται σε τρεις φορολογικές περιόδους μετά την περίοδο κατά την οποία γεννήθηκε το δικαίωμα εκπτώσεως — Μη αναγνώριση του δικαιώματος εκπτώσεως του ΦΠΑ λόγω μη εκπληρώσεως της δυνάμενης να αναληφθεί υποχρεώσεως εγγραφής στα μητρώα ΦΠΑ ως ενδοκοινοτικός αγοραστής και λόγω παραλείψεως ασκήσεως εμπροθέσμως του δικαιώματος εκπτώσεως

Διατακτικό

1) Τα άρθρα 179, παράγραφος 1, 180 και 273 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, έχουν την έννοια ότι δεν αντιτίθενται στον καθορισμό αποκλειστικής προθεσμίας, όπως η επίμαχη στη διαφορά της κύριας δίκης, εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα προς έκπτωση, εφόσον η προθεσμία αυτή δεν καθιστά εξαιρετικά δυσχερή ή αδύνατη στην πράξη την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος. Η σχετική εκτίμηση εμπίπτει στην αρμοδιότητα του εθνικού δικαστηρίου το οποίο μπορεί να λάβει υπόψη ιδίως τη μεταγενέστερη επαρκή επιμήκυνση της αποκλειστικής προθεσμίας καθώς και τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής στο μητρώο φόρου προστιθέμενης αξίας η οποία πρέπει να έχει περατωθεί εντός της ίδιας προθεσμίας προκειμένου να καταστεί δυνατή η άσκηση του δικαιώματος προς έκπτωση.

 

2) Η αρχή της φορολογικής ουδετερότητας αντιτίθεται στην επιβολή κυρώσεως η οποία συνίσταται στον πλήρη αποκλεισμό του δικαιώματος προς έκπτωση σε περίπτωση εκπρόθεσμης αποδόσεως του φόρου προστιθέμενης αξίας, αλλά δεν αντιτίθεται στην επιβολή υποχρεώσεως για καταβολή τόκων υπερημερίας, υπό την προϋπόθεση ότι η κύρωση αυτή είναι σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας, πράγμα το οποίο εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να ελέγξει.