Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 19ης Ιουλίου 2012 [αίτηση του Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Λιθουανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — AB Lietuvos geležinkeliai κατά Vilniaus teritorinė muitinė, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Υπόθεση C-250/11) (Τελωνειακή ατέλεια και απαλλαγή από τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή αγαθών - Καύσιμα περιεχόμενα σε κανονικές δεξαμενές καυσίμων οδικών οχημάτων με κινητήρα - Έννοια του «οδικού οχήματος με κινητήρα» - Μηχανές έλξεως - Οδική μεταφορά και σιδηροδρομική μεταφορά - Αρχή της ίσης μεταχειρίσεως - Αρχή της ουδετερότητας)

 

 

 

2012/C 295/20

Γλώσσα διαδικασίας: η λιθουανική

Αιτούν δικαστήριο

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

AB Lietuvos geležinkeliai

κατά

Vilniaus teritorinė muitinė, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Αντικείμενο

Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως — Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės — Ερμηνεία του άρθρου 112 του κανονισμού (ΕΟΚ) 918/83 του Συμβουλίου, της 28ης Μαρτίου 1983, για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών (ΕΕ L 105, σ. 1) και του άρθρου 107, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού (ΕΚ) 1186/2009 του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2009, για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών (ΕΕ L 324, σ. 23) — Ερμηνεία του άρθρου 82, παράγραφος 1, της οδηγίας 83/181/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Μαρτίου 1983, για τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 14, παράγραφος 1, στοιχείο δ', της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ για την απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας ορισμένων οριστικών εισαγωγών αγαθών (ΕΕ L 105, σ. 38) και του άρθρου 84, παράγραφος 1, στοιχείο α', της οδηγίας 2009/132/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 2009, για τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 143, στοιχεία β' και γ', της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά την απαλλαγή από τον φόρο προστιθέμενης αξίας ορισμένων οριστικών εισαγωγών αγαθών (ΕΕ L 292, σ. 5) — Εισαγωγή, άνευ δασμών και με απαλλαγή από τον ΦΠΑ, καυσίμων που περιέχονται σε κανονικές δεξαμενές καυσίμων σε μηχανοκίνητα οδικά οχήματα — Εταιρία η οποία γέμισε, στο έδαφος τρίτης χώρας, με πετρέλαιο τις κανονικές δεξαμενές καυσίμων των μηχανών της έλξεως (locomotives) — Έννοια των μηχανοκίνητων οδικών οχημάτων

Διατακτικό

Τα άρθρα 112, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού (ΕΟΚ) 918/83 του Συμβουλίου, της 28ης Μαρτίου 1983, για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) 1315/88 του Συμβουλίου, της 3ης Μαΐου 1988, 107, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού (ΕΚ) 1186/2009 του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2009, για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών, 82, παράγραφος 1, στοιχείο α', της οδηγίας 83/181/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Μαρτίου 1983, για τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 14, παράγραφος 1, στοιχείο δ', της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ όσον αφορά την απαλλαγή από τον φόρο προστιθέμενης αξίας της τελικής εισαγωγής ορισμένων αγαθών, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 88/331/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1988, και 84, παράγραφος 1, στοιχείο α', της οδηγίας 2009/132/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 2009, για καθορισμό του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 143, στοιχεία β' και γ', της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά την απαλλαγή από τον φόρο προστιθέμενης αξίας ορισμένων οριστικών εισαγωγών αγαθών, έχουν την έννοια ότι δεν ισχύουν ως προς τις μηχανές έλξεως.