Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 19ης Ιουλίου 2012 [αίτηση του Hoge Raad der Nederlanden (Κάτω Χώρες) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — X κατά Staatssecretaris van Financiën (Υπόθεση C-334/10) (Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Άρθρα 6, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, στοιχεία α' και β', 11, A, παράγραφος 1, στοιχείο γ', και 17, παράγραφος 2 - Μέρος επενδυτικού αγαθού κατεχομένου από επιχείρηση - Προσωρινή χρήση για ιδιωτικούς σκοπούς - Επέλευση μονίμων μετατροπών στο εν λόγω αγαθό - Καταβολή του ΦΠΑ για τις μόνιμες μετατροπές - Δικαίωμα εκπτώσεως)

 

 

 

2012/C 295/04

Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική

Αιτούν δικαστήριο

Hoge Raad der Nederlanden

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

X

κατά

Staatssecretaris van Financiën

Αντικείμενο

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Hoge Raad der Nederlanden — Ερμηνεία των άρθρων 6, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, στοιχεία α' και β', 11, A, παράγραφος 1, στοιχείο γ', και 17, παράγραφος 2, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49) — Έκπτωση του φόρου εισροών — Υποκείμενος στον φόρο ο οποίος χρησιμοποίησε προσωρινά και για ίδιες ανάγκες του μέρος ενός κατεχόμενου από την επιχείρησή του επενδυτικού αγαθού και ο οποίος προέβη προς τούτο σε μόνιμου χαρακτήρα προσαρμογές σε αυτό το μέρος του αγαθού — Δικαίωμα εκπτώσεως του ΦΠΑ που καταβλήθηκε για τις προσαρμογές μόνιμου χαρακτήρα

Διατακτικό

Τα άρθρα 6, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, στοιχεία α' και β', 11, A, παράγραφος 1, στοιχείο γ', και 17, παράγραφος 2, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 95/7/ΕΚ του Συμβουλίου, της 10ης Απριλίου 1995, έχουν την έννοια ότι, αφενός, ένας υποκείμενος στον φόρο ο οποίος χρησιμοποιεί προσωρινά για ίδιες ανάγκες του ένα μέρος ενός κατεχόμενου από την επιχείρησή του επενδυτικού αγαθού έχει, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων αυτών, δικαίωμα εκπτώσεως του φόρου εισροών επί των εξόδων στα οποία υποβλήθηκε για να επιφέρει μόνιμες μετατροπές στο εν λόγω αγαθό ακόμη και αν οι μετατροπές αυτές πραγματοποιήθηκαν με σκοπό την ανωτέρω χρήση για ίδιες ανάγκες και ότι, αφετέρου, το εν λόγω δικαίωμα εκπτώσεως υφίσταται ανεξαρτήτως του ζητήματος αν, κατά την απόκτηση του επενδυτικού αγαθού στο οποίο επήλθαν οι εν λόγω μετατροπές, χρεώθηκε ΦΠΑ στον υποκείμενο στον φόρο και αν ο υποκείμενος στον φόρο προέβη σε έκπτωση του ΦΠΑ αυτού.