Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 19ης Ιουλίου 2012 (αίτηση του Tribunal Superior de Justicia de Cataluña — Ισπανία για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως) — International Bingo Technology, S.A. κατά Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (TEARC) (Υπόθεση C-377/11) (Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Άρθρα 11, A, παράγραφος 1, στοιχείο α', 17, παράγραφος 5, και 19, παράγραφος 1 - Οργάνωση παιγνίων μπίνγκο - Νομική υποχρέωση καταβολής ενός ποσοστού του αντιτίμου των δελτίων υπό τη μορφή κερδών στους παίκτες - Υπολογισμός της φορολογικής βάσεως)

 

 

 

2012/C 295/25

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

International Bingo Technology, S.A.

κατά

Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (TEARC)

Αντικείμενο

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Tribunal Superior de Justicia de Cataluña — Ερμηνεία των άρθρων 11 A, παράγραφος 1, στοιχείο α', 17, παράγραφος 5, και 19, παράγραφος 1, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49) — Βάση επιβολής του φόρου — Διοργάνωση παιγνίων μπίνγκο — Πώληση εισιτηρίων συμμετοχής στους παίκτες — Διάθεση μέρους των συγκεντρωθέντων κατά τον τρόπο αυτό ποσών στην καταβολή των κερδών στους νικητές

Διατακτικό

  1)Το άρθρο 11, A, παράγραφος 1, στοιχείο α', της έκτης οδηγίας του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/80/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1998, έχει την έννοια ότι, στην περίπτωση πωλήσεως δελτίων όπως τα επίμαχα, στη φορολογική βάση όσον αφορά τον φόρο προστιθέμενης αξίας δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό του αντιτίμου των δελτίων αυτών που είναι νομοθετικώς προκαθορισμένο και προορίζεται για την καταβολή των κερδών στους παίκτες.

 

  2)Τα άρθρα 17, παράγραφος 5, και 19, παράγραφος 1, της έκτης οδηγίας 77/388, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/80, έχουν την έννοια ότι τα κράτη μέλη δεν μπορούν να προβλέπουν ότι, για τον υπολογισμό του ποσοστού της εκπτώσεως του ΦΠΑ, το νομοθετικώς προκαθορισμένο ποσοστό του αντιτίμου των δελτίων μπίνγκο που πρέπει να καταβληθεί εκ νέου στους παίκτες υπό τη μορφή κερδών συνυπολογίζεται στον κύκλο εργασιών ο οποίος πρέπει να εμφαίνεται στον παρονομαστή του κλάσματος που προβλέπει το προαναφερθέν άρθρο 19, παράγραφος 1.