Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 6ης Σεπτεμβρίου 2012 [αίτηση του Tribunal Central Administrativo Sul (Πορταγαλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Portugal Telecom SGPS, SA κατά Fazenda Pública (Υπόθεση C-496/11) (ΦΠΑ - Έκτη οδηγία - Άρθρα 17, παράγραφος 2, και 19 - Έκπτωση - Οφειλόμενος ή καταβληθείς φόρος για ληφθείσες από εταιρία χαρτοφυλακίου υπηρεσίες - Υπηρεσίες που συνδέονται ευθέως, άμεσα και σαφώς με φορολογηθείσες πράξεις εισροών)

 

 

 

2012/C 331/18

Γλώσσα διαδικασίας: η πορτογαλική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunal Central Administrativo Sul

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Portugal Telecom SGPS, SA

κατά

Fazenda Pública

Παρισταμένου του: Ministério Público

Αντικείμενο

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Tribunal Central Administrativo Sul — Ερμηνεία του άρθρου 17, παράγραφος 2, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49) — Έκπτωση — Οφειλόμενος ή καταβληθείς φόρος για ληφθείσες από εταιρία χαρτοφυλακίου υπηρεσίες — Υπηρεσίες που συνδέονται ευθέως, άμεσα και σαφώς με φορολογηθείσες πράξεις εισροών

Διατακτικό

Το άρθρο 17, παράγραφοι 2 και 5, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, έχει την έννοια ότι εταιρία χαρτοφυλακίου όπως η επίμαχη στην κύρια δίκη, η οποία, επικουρικώς σε σχέση με την κύρια δραστηριότητά της, η οποία συνίσταται στη διαχείριση μεριδίων συμμετοχής σε εταιρίες των οποίων αυτή κατέχει το σύνολο ή μέρος του εταιρικού κεφαλαίου, αποκτά αγαθά και λαμβάνει υπηρεσίες για τις οποίες στη συνέχεια χρεώνει τις εν λόγω εταιρίες, έχει δικαίωμα να εκπέσει το ποσό του καταβληθέντος ΦΠΑ εισροών υπό τον όρο οι ληφθείσες υπηρεσίες να συνδέονται ευθέως και άμεσα με τις οικονομικές πράξεις εκροών που παρέχουν δικαίωμα εκπτώσεως. Όταν τα εν λόγω αγαθά και υπηρεσίες χρησιμοποιούνται από την εταιρία χαρτοφυλακίου για τη διενέργεια συγχρόνως τόσο πράξεων που παρέχουν δικαίωμα εκπτώσεως όσο και πράξεων που δεν παρέχουν δικαίωμα εκπτώσεως, η έκπτωση επιτρέπεται μόνο για το μέρος του ΦΠΑ που αναλογεί στο ποσό που αφορά τις πράξεις της πρώτης κατηγορίας και η εθνική φορολογική αρχή μπορεί να ορίζει μία από τις μεθόδους καθορισμού του δικαιώματος εκπτώσεως που απαριθμούνται στο εν λόγω άρθρο 17, παράγραφος 5. Όταν τα εν λόγω αγαθά και υπηρεσίες χρησιμοποιούνται τόσο για οικονομικές δραστηριότητες όσο και για μη οικονομικές δραστηριότητες, το άρθρο 17, παράγραφος 5, της έκτης οδηγίας 77/388 δεν έχει εφαρμογή και οι μέθοδοι εκπτώσεως και κατανομής καθορίζονται από τα κράτη μέλη τα οποία, κατά την άσκηση της εξουσίας αυτής, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον σκοπό και την οικονομία της έκτης οδηγίας 77/388 και, ως εκ τούτου, να προβλέπουν τρόπο υπολογισμού ο οποίος να αντανακλά αντικειμενικά το πραγματικό ποσό των δαπανών για τις εισροές που αναλογεί σε καθεμία από τις δύο αυτές δραστηριότητες.