Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 20ής Σεπτεμβρίου 2012 — Ουγγαρία κατά Επιτροπής (Υπόθεση T-407/10) «Διαρθρωτικά ταμεία — Χρηματοδοτική συνδρομή — Σιδηροδρομική γραμμή Βουδαπέστη-Kelenföld-Székesfehérvár-Boba — ΦΠΑ — Μη επιλέξιμη δαπάνη»

 

 

 

  1. Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή — Διαρθρωτικές παρεμβάσεις — Χρηματοδότηση από την Ένωση — Ταμείο Συνοχής — Επιλέξιμες δαπάνες — Μη ανακτήσιμος φόρος προστιθεμένης αξίας — Έννοια καθοριστέα σύμφωνα με τους συγκεκριμένους για κάθε Ταμείο κανονισμούς και όχι σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο — Κανονισμός 1084/2006 — Έννοια παραπέμπουσα στη δυνατότητα του δικαιούχου της παρεμβάσεως να εκπίπτει του εν λόγω φόρου (Κανονισμοί του Συμβουλίου 1083/2006, άρθρο 56 § 4, και 1084/2006, άρθρο 3, στοιχείο εʹ) (βλ. σκέψεις 32-35, 53)
  2. Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διατάξεις διατυπωμένες σε περισσότερες από μία γλώσσες — Ομοιόμορφη ερμηνεία — Διαφορές μεταξύ των γλωσσικών αποδόσεων — Γενική οικονομία και σκοπός της επίμαχης κανονιστικής ρυθμίσεως ως βάση αναφοράς (βλ. σκέψεις 39-40)

Αντικείμενο

Προσφυγή ακυρώσεως κατά της αποφάσεως της Επιτροπής της 8ης Ιουλίου 2010 σχετικά με το μεγάλο έργο «Ανακατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής Βουδαπέστη-Kelenföld-Székesfehérvár-Boba, τμήμα Ι, φάση 1» που εντάσσεται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Μεταφορές», το οποίο στηρίζεται χρηματοδοτικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου Συνοχής (CCI 2008HU161PR015).

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1) Απορρίπτει την προσφυγή.

 

2) Καταδικάζει την Ουγγαρία στα δικαστικά έξοδα.