Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 20ής Σεπτεμβρίου 2012 — Ουγγαρία κατά Επιτροπής (Υπόθεση T-407/10) (Διαρθρωτικά ταμεία - Χρηματοδοτική συνδρομή - Σιδηροδρομική γραμμή Βουδαπέστης-Kelenföld-Székesfehérvár-Boba - ΦΠΑ - Μη επιλέξιμη δαπάνη)

 

 

 

2012/C 343/24

Γλώσσα διαδικασίας: η ουγγρική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Ουγγαρία (εκπρόσωποι: M.Z. Fehér και K. Szíjjártó)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: A. Steiblytė, Δ. Τριανταφύλλου και V. Bottka)

Αντικείμενο

Προσφυγή ακυρώσεως ασκηθείσα κατά της αποφάσεως της Επιτροπής της 8ης Ιουλίου 2010, σχετικά με το μεγάλο έργο «Ανακατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής Βουδαπέστης-Kelenföld — Székesfehérvár-Boba, τμήμα Ι, φάση 1» που εντάσσεται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Μεταφορές», το οποίο στηρίζεται χρηματοδοτικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου Συνοχής (CCI 2008HU161PR015).

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1) Απορρίπτει την προσφυγή.

 

2) Καταδικάζει την Ουγγαρία στα δικαστικά έξοδα.