Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 27ης Σεπτεμβρίου 2012 [αίτηση του Bundesfinanzhof (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR) κατά Finanzamt Plauen (Υπόθεση C-587/10) (Φορολογία - Φόρος προστιθέμενης αξίας - Παράδοση αγαθών - Φορολόγηση αλυσιδωτών πράξεων - Άρνηση χορηγήσεως απαλλαγής λόγω μη προσκομίσεως του αριθμού φορολογικού μητρώου ΦΠΑ του αποκτώντος)

 

 

 

2012/C 366/14

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Bundesfinanzhof

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR)

κατά

Finanzamt Plauen

παρισταμένου του: Bundesministerium der Finanzen

Αντικείμενο

Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως — Bundesfinanzhof — Ερμηνεία της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τον φόρο κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49) — Παραδόσεις αγαθών — Φορολογία των αλυσιδωτών πράξεων — Αγορά, εκ μέρους επιχειρήσεως εγκατεστημένης σε κράτος μέλος, εμπορευμάτων από επιχείρηση εγκατεστημένη σε τρίτο κράτος και μη εξατομικευμένη με αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ, η οποία εφοδιάζεται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος, ενώ τα εμπορεύματα αποστέλλονται απευθείας από τον προμηθευτή στην αποκτώσα επιχείρηση — Περίπτωση κατά την οποία ο προμηθευτής αναγράφει τον αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ του αποκτώντος

Διατακτικό

Το άρθρο 28γ, σημείο Α, στοιχείο α', πρώτο εδάφιο, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 98/80/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1998, έχει την έννοια ότι δεν εμποδίζει τη φορολογική αρχή ενός κράτους μέλους να εξαρτά την απαλλαγή από τον φόρο προστιθέμενης αξίας μιας ενδοκοινοτικής παραδόσεως από την προϋπόθεση της εκ μέρους του προμηθευτή προσκομίσεως του αριθμού φορολογικού μητρώου ΦΠΑ του αποκτώντος, υπό την επιφύλαξη, εντούτοις, ότι η άρνηση χορηγήσεως του ευεργετήματος της εν λόγω απαλλαγής δεν οφείλεται μόνο στη μη συνδρομή της εν λόγω προϋποθέσεως, όταν ο προμηθευτής δεν μπορεί να προσκομίσει τον αριθμό αυτό, καίτοι ενεργεί καλόπιστα και έχει λάβει όλα τα μέτρα που θα μπορούσαν ευλόγως να απαιτηθούν, αλλά παρέχει άλλα στοιχεία δυνάμενα να αποδείξουν επαρκώς ότι ο αποκτών είναι υποκείμενος στον φόρο και ενεργεί με την ιδιότητα αυτή στην επίμαχη συναλλαγή.