Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 18ης Οκτωβρίου 2012 [αίτηση του Augstākās tiesas Senāts (Λετονία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Mednis SIA κατά Valsts ieņēmumu dienests (Υπόθεση C-525/11) (ΦΠΑ - Οδηγία 2006/112/ΕΚ - Άρθρο 183 - Διαδικασία επιστροφής της επιπλέον διαφοράς ΦΠΑ - Εθνική ρύθμιση για τη μεταφορά μέρους της επιπλέον διαφοράς ΦΠΑ έως την επεξεργασία της ετήσιας φορολογικής δηλώσεως του υποκείμενου στον φόρο - Αρχές της ουδετερότητας του φόρου και της αναλογικότητας)

2012/C 379/19

Γλώσσα διαδικασίας: η λεττονική

Αιτούν δικαστήριο

Augstākās tiesas Senāts

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Mednis SIA

κατά

Valsts ieņēmumu dienests

Αντικείμενο

Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως — Augstākās tiesas Senāts — Ερμηνεία του άρθρου 183 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347, σ. 1) — Έκπτωση του καταβληθέντος ΦΠΑ επί των εισροών — Εθνική νομοθεσία περιορίζουσα τη μηνιαία επιστροφή της επιπλέον διαφοράς του ΦΠΑ — Μετάθεση, έως τον έλεγχο της ετήσιας φορολογικής δηλώσεως, της επιστροφής μέρους του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ το οποίο υπερβαίνει το 18 % της συνολικής αξίας των φορολογητέων πράξεων που διενεργήθηκαν κατά την οικεία μηνιαία φορολογική περίοδο

Διατακτικό

Το άρθρο 183 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, έχει την έννοια ότι δεν παρέχει τη δυνατότητα στη φορολογική αρχή κράτους μέλους να μεταφέρει, χωρίς να προβεί σε ειδική ανάλυση και στηριζόμενη αποκλειστικώς σε αριθμητικούς υπολογισμούς, την επιστροφή μέρους της επιπλέον διαφοράς φόρου προστιθέμενης αξίας που προέκυψε κατά τη διάρκεια μηνιαίας φορολογικής περιόδου έως ότου η αρχή αυτή επεξεργασθεί την ετήσια φορολογική δήλωση του υποκείμενου στον φόρο.