Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 18ης Οκτωβρίου 2012 [αίτηση του Administrativen sad — Varna (Βουλγαρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — TETS Haskovo AD κατά Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Υπόθεση C-234/11) (Φορολογία - ΦΠΑ - Δικαίωμα έκπτωσης - Εισφορά σε είδος - Καταστροφή ακινήτων - Νέα κτίσματα - Διακανονισμός)

 

 

 

2012/C 379/14

Γλώσσα διαδικασίας: η βουλγαρική

Αιτούν δικαστήριο

Administrativen sad — Varna

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

TETS Haskovo AD

κατά

Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Αντικείμενο

Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής απόφασης — Administrativen sad — Varna — Προϋποθέσεις του διακανονισμού της έκπτωσης του φόρου εισροών η οποία έγινε κατά την απόκτηση των αγαθών — Εθνική νομοθεσία που προβλέπει τον διακανονισμό των εκπτώσεων του φόρου εισροών κατά την καταστροφή των αγαθών — Καταστροφή κτισμάτων με μόνο σκοπό την ανέγερση, στη θέση τους, νέων, πιο σύγχρονων κτισμάτων, που πρόκειται να εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό και να χρησιμοποιούνται για τη μελλοντική διενέργεια παραδόσεων για τις οποίες γεννάται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών

Διατακτικό

Το άρθρο 185, παράγραφος 1, της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, έχει την έννοια ότι η καταστροφή διαφόρων κτιρίων που προορίζονται για την παραγωγή ενέργειας και η αντικατάστασή τους από πιο σύγχρονα κτίρια που έχουν τον ίδιο προορισμό, όπως συμβαίνει στην υπόθεση της κύριας δίκης, δεν αποτελούν μεταγενέστερη της υποβολής της δήλωσης φόρου προστιθέμενης αξίας μεταβολή των στοιχείων που ελήφθησαν υπόψη για τον καθορισμό του ποσού της έκπτωσης του φόρου εισροών, οπότε δεν γεννάται υποχρέωση διακανονισμού της εν λόγω έκπτωσης.