Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 25ης Οκτωβρίου 2012 [αίτηση του Naczelny Sąd Administracyjny (Πολωνία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Maria Kozak κατά Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie (Υπόθεση C-557/11 (ΦΠΑ - Οδηγία 2006/112/ΕΚ - Άρθρα 306 έως 310 - Ειδική ρύθμιση για τα πρακτορεία ταξιδιών - Παροχή υπηρεσίας μεταφοράς από πρακτορείο ταξιδιών που ενεργεί στο όνομά του - Έννοια του όρου «ενιαία παροχή» - Άρθρο 98 - Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ)

 

 

 

2012/C 399/11

Γλώσσα διαδικασίας: η πολωνική

Αιτούν δικαστήριο

Naczelny Sąd Administracyjny

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Maria Kozak

κατά

Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie

Αντικείμενο

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Naczelny Sąd Administracyjny — Ερμηνεία των άρθρων 306 έως 310, καθώς και του άρθρου 98, σε συνδυασμό με την παράγραφο 5 του παραρτήματος ΙΙΙ, της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347, σ. 1) — Πεδίο εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος φορολογήσεως των πρακτορείων ταξιδίων — Μη εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ, ο οποίος ισχύει για τις υπηρεσίες μεταφοράς, στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών μεταφοράς εκ μέρους πρακτορείου ταξιδίων ενεργούντος στο όνομά του στο πλαίσιο σύνθετης παροχής ταξιδιωτικών υπηρεσιών — Νομικός χαρακτηρισμός ως ενιαίας παροχής

Διατακτικό

Τα άρθρα 306 έως 310 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, έχουν την έννοια ότι, όταν στο πλαίσιο τουριστικής υπηρεσίας παρεχόμενης σε ταξιδιώτη έναντι κατ’ αποκοπήν αντιτίμου, η οποία φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, το πρακτορείο ταξιδιών παρέχει στον ταξιδιώτη, με ίδια μέσα, υπηρεσία μεταφοράς η οποία αποτελεί μέρος της εν λόγω τουριστικής υπηρεσίας, η παροχή της υπηρεσίας αυτής φορολογείται με το κοινό σύστημα του φόρου προστιθέμενης αξίας, ιδίως όσον αφορά τον φορολογικό συντελεστή, και όχι με το ειδικό καθεστώς του φόρου προστιθέμενης αξίας που ισχύει για τις πράξεις των πρακτορείων ταξιδιών. Σύμφωνα με το άρθρο 98 της οδηγίας αυτής, εφόσον τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει μειωμένο συντελεστή για τις υπηρεσίες μεταφοράς, η παροχή της προαναφερθείσας υπηρεσίας φορολογείται με τον συντελεστή αυτόν.