Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 — Arbos κατά Επιτροπής (Υπόθεση T-161/06) (Αγωγή αποζημιώσεως - Πρόγραμμα «Πολιτισμός 2000» - Επιχορηγήσεις χορηγούμενες στο πλαίσιο σχεδίων - Αιτήσεις περί καταβολής διαφόρων ποσών - Άρθρο 44, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του Κανονισμού Διαδικασίας - Απαράδεκτο)

 

 

 

2012/C 379/35

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Ενάγουσα: Arbos, Gesellschaft für Musik und Theater (Klagenfurt, Αυστρία) (εκπρόσωπος: H. Karl, δικηγόρος)

Εναγομένης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: αρχικώς L. Pignataro-Nolin και I. Kaufmann-Bühler, στη συνέχεια L. Pignataro-Nolin και W. Mölls και, τέλος, W. Mölls και D. Roussanov)

Αντικείμενο

Αγωγή με αίτημα να υποχρεωθεί η Επιτροπή, αφενός, να καταβάλει το ποσό των 38 585,42 ευρώ, πλέον τόκων με επιτόκιο 12 % από 1ης Ιανουαρίου 2001, καθώς και το ποσό των 27 618,91 ευρώ, πλέον τόκων με επιτόκιο 12 % από 1ης Μαρτίου 2003 και, αφετέρου, να καταβάλει το ποσό των 26 459,38 ευρώ πλέον ΦΠΑ για έξοδα δικηγόρου κατά το προ της ασκήσεως της αγωγής στάδιο.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1) Απορρίπτει την αγωγή.

 

2) Η Arbos, Gesellschaft für Musik und Theater φέρει τα δικαστικά έξοδά της καθώς και τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.