Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 29ης Νοεμβρίου 2012 [αίτηση του Curtea de Apel București (Ρουμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — SC Gran Via Moinești Srl κατά Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Administrația Finanțelor Publice București. (Υπόθεση C-257/11) (Οδηγία 2006/112/ΕΚ - Φόρος προστιθέμενης αξίας - Άρθρα 167, 168 και 185 - Δικαίωμα εκπτώσεως - Διακανονισμός των εκπτώσεων - Απόκτηση οικοπέδου και των υφιστάμενων επ’ αυτού κτισμάτων, με σκοπό την κατεδάφιση των εν λόγω κτισμάτων και την ανέγερση συγκροτήματος κατοικιών εντός του οικοπέδου αυτού)

 

 

 

2013/C 26/14

Γλώσσα διαδικασίας: η ρουμανική

Αιτούν δικαστήριο

Curtea de Apel București

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσα: SC Gran Via Moinești Srl

Καθών: Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF), Administrația Finanțelor Publice București

Αντικείμενο

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Curtea de Apel București — Ερμηνεία των άρθρων 167, 168 και 185, παράγραφος 2, της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347, σ. 1) — Δικαίωμα εκπτώσεως του ΦΠΑ που βαρύνει την αγορά κτισμάτων που προορίζονται να κατεδαφισθούν προκειμένου να εκτελεσθεί σχέδιο ανέγερσης νέων κτισμάτων — Οικονομική δραστηριότητα που προηγείται της εκτελέσεως σχεδίου ανέγερσης νέων κτισμάτων και η οποία συνίσταται σε αρχικές επενδυτικές δαπάνες για την εκτέλεση του εν λόγω σχεδίου — Διόρθωση [διακανονισμός] των εκπτώσεων του ΦΠΑ

Διατακτικό

1) Τα άρθρα 167 και 168 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, έχουν την έννοια ότι, υπό περιστάσεις όπως αυτές της υπόθεσης της κύριας δίκης, μια εταιρία η οποία έχει αγοράσει οικόπεδο και τα εντός αυτού προϋφιστάμενα κτίσματα με σκοπό να κατεδαφίσει τα κτίσματα αυτά προκειμένου να ανεγείρει συγκρότημα κατοικιών στο εν λόγω οικόπεδο δικαιούται να εκπέσει τον φόρο προστιθέμενης αξίας που βαρύνει την αγορά των οικείων κτισμάτων.

 

2) Το άρθρο 185 της οδηγίας 2006/112 έχει την έννοια ότι, υπό περιστάσεις όπως αυτές της υπόθεσης της κύριας δίκης, η κατεδάφιση κτιρίων που αγοράστηκαν μαζί με το οικόπεδο εντός του οποίου ανοικοδομήθηκαν, η οποία πραγματοποιείται με σκοπό την ανέγερση συγκροτήματος κατοικιών αντί των κτιρίων αυτών, δεν συνεπάγεται υποχρέωση διακανονισμού της αρχικά πραγματοποιηθείσας έκπτωσης του φόρου προστιθέμενης αξίας σχετικά με την αγορά των εν λόγω κτιρίων.