Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 6ης Δεκεμβρίου 2012 (αίτηση προδικαστικής αποφάσεως του Administrativen sad — Varna — Βουλγαρία) — BONIK (EOOD) κατά Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Υπόθεση C-285/11) (ΦΠΑ - Οδηγία 2006/112/ΕΚ - Δικαίωμα έκπτωσης - Μη αναγνώριση)

2013/C 26/17

Γλώσσα διαδικασίας: η βουλγαρική

Αιτούν δικαστήριο

Administrativen sad — Varna

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

BONIK (EOOD)

κατά

Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Αντικείμενο

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως — Administrativen sad — Varna — Ερμηνεία των άρθρων 14, 62, 63, 167, 168 και 178, στοιχεία α' και β', της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347, σ. 1) — Διατυπώσεις των κρατών μελών σχετικά με το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ — Μέτρα για την πρόληψη ορισμένων μορφών φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής — Μη αναγνώριση του δικαιώματος του υποκείμενου στον φόρο αποδέκτη ενδοκοινοτικών παραδόσεων να εκπέσει τον ΦΠΑ, επειδή δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι έχουν όντως πραγματοποιηθεί οι παραδόσεις μεταξύ των προμηθευτών στα προγενέστερα στάδια, μολονότι υπάρχουν αποδείξεις ότι έχουν πραγματοποιηθεί οι παραδόσεις του άμεσου προμηθευτή προς το υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο

Διατακτικό

Τα άρθρα 2, 9, 14, 62, 63, 167, 168 και 178 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, έχουν την έννοια ότι δεν επιτρέπουν να μην αναγνωρίζεται, υπό περιστάσεις ανάλογες προς τις περιστάσεις της υπόθεσης της κύριας δίκης, το δικαίωμα του υποκείμενου στον φόρο προσώπου να εκπίπτει τον φόρο προστιθέμενης αξίας για μια παράδοση αγαθών, με το αιτιολογικό ότι, λόγω απατών ή παρατυπιών που σημειώθηκαν σε στάδια προγενέστερα ή μεταγενέστερα της εν λόγω παράδοσης, τεκμαίρεται ότι η παράδοση αυτή δεν διενεργήθηκε στην πραγματικότητα, εφόσον δεν αποδειχθεί, με βάση αντικειμενικά στοιχεία, ότι το πρόσωπο αυτό είχε ή όφειλε να έχει γνώση του γεγονότος ότι η πράξη της οποίας γίνεται επίκληση προκειμένου να θεμελιωθεί το δικαίωμα προς έκπτωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο απάτης σχετικής με τον φόρο προστιθέμενης αξίας, η οποία διαπράχθηκε σε προηγούμενο ή επόμενο στάδιο της αλυσίδας των παραδόσεων, πράγμα που οφείλει να εξακριβώσει το αιτούν δικαστήριο.