.

 

 

Άρθρο 11
Αριθμός φορολογικού μητρώου

1. Η Φορολογική Διοίκηση αποδίδει μοναδικό αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) σε κάθε φορολογούμενο.

2. Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, ο οποίος δύναται να επεκτείνεται κατά ένα πρόθεμα, χρησιμοποιείται σε όλες τις φορολογίες στις οποίες εφαρμόζεται ο Κώδικας και σε όσες άλλες περιπτώσεις προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

3. Η Φορολογική Διοίκηση αποδίδει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου σε πρόσωπο που δεν τυγχάνει φορολογούμενος, εφόσον τούτο απαιτείται από άλλες διατάξεις νόμου. Ειδικότερα, η Φορολογική Διοίκηση αποδίδει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, προκειμένου να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή με τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και τα πιστωτικά ιδρύματα και τα ιδρύματα πληρωμών της ημεδαπής. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα μπορεί να καθορίζονται τα σχετικά με την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου θέματα, εξαιρέσεις σε περιπτώσεις συναλλαγών με πιστωτικά ιδρύματα πληρωμών, καθώς και με φορείς της Γενικής Κυβέρνησης  και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 του νόμου 4174/2013, οι λέξεις «εφόσον πραγματοποιείται» αντικαταστάθηκαν από τις λέξεις «προκειμένου να πραγματοποιηθεί» σύμφωνα με την περίπτωση 2β της υποπαραγράφου Δ2 του άρθρου 1 του νόμου 4254/2014

Σύμφωνα με την περίπτωση 2β της υποπαραγράφου Δ2 του άρθρου 1 του νόμου 4254/2014 προστέθηκαν οι λέξεις «, εξαιρέσεις σε περίπτωση συναλλαγών με πιστωτικά ιδρύματα πληρωμών» στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 11.

4. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να αναστέλλει τη χρήση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου ή να προβαίνει σε απενεργοποίηση αυτού εάν υφίστανται αντικειμενικά στοιχεία από τα οποία υποδηλώνουν ότι ο φορολογούμενος έχει παύσει να ασκεί οικονομική δραστηριότητα ή ότι διαπράττει φοροδιαφυγή ή ότι έχει δηλώσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία για την απόκτησή του. Ο φορολογούμενος έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να αποδείξει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου

 Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου 4281/2014 προστέθηκε νέα παράγραφος (4) στο άρθρο 11 και έγινε αναρίθμηση των παραγράφων που ακολουθούν 

5. Ο Γενικός Γραμματέας, με απόφασή του, ορίζει:

α) το περιεχόμενο και τον τρόπο χορήγησης του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου,
β) τις περιπτώσεις αναφοράς του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου στις δηλώσεις, ή τα άλλα έγγραφα που προβλέπονται κατά την εφαρμογή του Κώδικα, και
γ) τις περιπτώσεις γνωστοποίησης του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου για σκοπούς πληροφόρησης κατά την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων.
δ) περιπτώσεις αναστολής ή απενεργοποίησης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου, τις συνέπειες της αναστολής και της απενεργοποίησης, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου 4.

[su_note note_color="#fef9e4" radius="1"] Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου 4281/2014 προστέθηκε η περίπτωση «δ» στην παράγραφο 5 (πρώην 4) του άρθρου 11 [/su_note]

5. Η Φορολογική Διοίκηση χρησιμοποιεί τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου σε κάθε μορφή επικοινωνίας με τον φορολογούμενο σχετικά με τις φορολογικές υποχρεώσεις του.

[sws_grey_box box_size="100"][/sws_grey_box]
Οι λέξεις "καθώς και με φορείς της Γενικής Κυβέρνησης" προστέθηκαν στο τέλος της παρ.3 του άρθρου 11 σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 40 του νόμου 4410/2016, ΦΕΚ Α'141/3.8.2016