.

 

 

 

 

Άρθρο 73
Συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης

1. Οι συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα παρακάτω ενεργειακά προϊόντα ορίζονται ως ακολούθως:

ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
α) Βενζίνη με μόλυβδο 27101151 και 27101159 681 1.000 λίτρα
β) Βενζίνη χωρίς μόλυβδο

- με αριθμό οκτανίων μέχρι και 96,5

- με αριθμό οκτανίων μεγαλύτερο των 96,5

 

 

2710 1141 και ΕΧ 27101145 ΕΧ27101145 και 27101149

 

 

 700 670

Αντικατάσταση περιπτώσεων β κ γ της παρ. 1 του άρθρου 73 με τηνπαρ. 3α του άρθρου 60 του νόμου 4389/2016, ΦΕΚ Α'94/27.5.2016

1.000 λίτρα

γ) Βενζίνη χωρίς μόλυβδο με την προσθήκη ειδικών προσθέτων, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί, προσφέρεται προς πώληση ή και χρησιμοποιείται ως ισοδύναμο καύσιμο αντί της μολυβδούχου βενζίνης των κωδικών της Σ.Ο.2710 11 51 και 2710 1159

2710 11 41

2710 1145 και

2710 1149

 

700 670

Αντικατάσταση περιπτώσεων β κ γ της παρ. 1 του άρθρου 73 με τηνπαρ. 3α του άρθρου 60 του νόμου 4389/2016, ΦΕΚ Α'94/27.5.2016

 

 

1.000 λίτρα

 

 

δ) Βενζίνη αεροπλάνων 2710 11 31 697 1.000 λίτρα
ε) Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων τύπου βενζίνης 2710 1170 697 1.000 λίτρα
στ) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων 271019 41 2710 19 45 και 2710 19 49 410 330

Αντικατάσταση περιπτώσεων στ, ζ και η της παρ. 1 του άρθρου 73 με τηνπαρ. 3α του άρθρου 60 του νόμου 4389/2016, ΦΕΚ Α'94/27.5.2016

1.000 λίτρα
ζ) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης 2710 19 41, 2710 19 45, 2710 19 49  

410 330

Αντικατάσταση περιπτώσεων στ, ζ και η της παρ. 1 του άρθρου 73 με τηνπαρ. 3α του άρθρου 60 του νόμου 4389/2016, ΦΕΚ Α'94/27.5.2016

1.000 λίτρα
η) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται για χρήσεις άλλες από αυτές που καθορίζονται στις παραπάνω περιπτώσεις στ' και ζ' 2710 19 41, 2710 19 45 και 2710 19 49  

410 330

Αντικατάσταση περιπτώσεων στ, ζ και η της παρ. 1 του άρθρου 73 με τηνπαρ. 3α του άρθρου 60 του νόμου 4389/2016, ΦΕΚ Α'94/27.5.2016

1.000 λίτρα
θ) Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (FUEL OIL - Μαζούτ) 2710 19 61, 2710 19 63, 2710 19 65, 2710 19 69 38 1.000 χιλιόγραμμα
ι) Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων 2710 19 21 και 271019 25  

410 330

Αντικατάσταση περιπτώσεων ι, ια, ιβ και ιγ της παρ. 1 του άρθρου 73 με τηνπαρ. 3α του άρθρου 60 του νόμου 4389/2016, ΦΕΚ Α'94/27.5.2016

1.000 λίτρα
ια) Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης 271019 21 και 271019 25  

410 330

Αντικατάσταση περιπτώσεων ι, ια, ιβ και ιγ της παρ. 1 του άρθρου 73 με τηνπαρ. 3α του άρθρου 60 του νόμου 4389/2016, ΦΕΚ Α'94/27.5.2016

1.000 λίτρα
ιβ) Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις εκτός από αυτές που καθορίζονται στις παραπάνω περιπτώσεις ι' και ια' 2710 19 21 και 2710 19 25  

410 330

Αντικατάσταση περιπτώσεων ι, ια, ιβ και ιγ της παρ. 1 του άρθρου 73 με τηνπαρ. 3α του άρθρου 60 του νόμου 4389/2016, ΦΕΚ Α'94/27.5.2016

1.000 λίτρα
ιγ) Υγραέρια (LPG) που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κινητήρων 2711 12 11 έως και 2711 19 00  

430 330

Αντικατάσταση περιπτώσεων ι, ια, ιβ και ιγ της παρ. 1 του άρθρου 73 με τηνπαρ. 3α του άρθρου 60 του νόμου 4389/2016, ΦΕΚ Α'94/27.5.2016

1.000 χιλιόγραμμα
ιδ) Υγραέρια (LPG) και μεθάνιο που χρησιμοποιούνται:

- ως καύσιμα θέρμανσης και

- για άλλες χρήσεις

εκτός από αυτές που καθορίζονται στις περιπτώσεις ιγ' και ιε'

2711 12 11 έως και 2711 19 00 και 2711 29 00

 

60 1.000 χιλιόγραμμα
ιε) Υγραέρια (LPG) και μεθάνιο που προορίζονται για βιομηχανική, βιοτεχνική και εμπορική χρήση σε κινητήρες πλην της περίπτωσης ιγ' 2711 12 11 έως και 2711 19 00 και 27 11 29 00 120 1.000 χιλιόγραμμα
ιστ) Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων 2711 11 00 και 2711 21 00 0 Gigajouleμεικτή θερμογόνοςδύναμη
ιζ) Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης:
- για οικιακή χρήση- για χρήση από τους λοιπούς καταναλωτές

Αντικατάσταση τωμ περιπτώσεων ιζ και ιη της παρ.1 του άρθρου 73 με την παρ. 2 του άρθρου 61 του νόμου 4389/2016, ΦΕΚ Α'94/27.5.2016 (ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1.1.2017)

27111100 και 2711 2100  

0,3

1,5

Gigajoule μεικτή θερμογόνος δύναμη
ιη) φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις εκτός από αυτές που καθορίζονται στις παραπάνω ιστ) και ιζ) περιπτώσεις:

- για ετήσια κατανάλωση >3.600.000 Gjoule (>1.000.000Mwh)

-για ετήσια κατανάλωση από 1.800.001 έως 3.600.000 Gjoule (από 500.001 έως 1.000.000 Mwh)

-για ετήσια κατανάλωση από 360.001 έως 1.800.000 Gjoule (από 100.001 έως 500.000 Mwh)

-για ετήσια κατανάλωση από 36.000 έως 360-000 Gjoule (από 10.000 έως 100.000 Mwh)

-για ετήσια κατανάλωση < 36.000 Gjoule (<10.000 Mwh)

Αντικατάσταση τωμ περιπτώσεων ιζ και ιη της παρ.1 του άρθρου 73 με την παρ. 2 του άρθρου 61 του νόμου 4389/2016, ΦΕΚ Α'94/27.5.2016 (ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1.1.2017)

2711 11 00 και 2711 21 00 0,30

 

0,35

 

0,40

 

0,45

 

1,50

Gigajouleμεικτή θερμογόνοςδύναμη
ιθ) Λιθάνθρακας, λιγνίτης και οπτάνθρακας (κοκ) που χρησιμοποιούνταιως καύσιμα θέρμανσης

- Για επιχειρηματική χρήση

- Για μη επιχειρηματική χρήση

2701, 2702 και 2704  

0,3

 

gigajoule
κ) Λιθάνθρακας, λιγνίτης και οπτάνθρακας (κοκ), που χρησιμοποιούνται για άλλες χρήσεις εκτός από αυτή που καθορίζεται στην παραπάνω ιθ' περίπτωση 2701, 2702 και 2704 0,3 gigajoule
κα) Ηλεκτρική ενέργεια

1) για επιχειρηματική χρήση

- από καταναλωτές υψηλής τάσης

- από τους λοιπούς καταναλωτές

2) για μη επιχειρηματική χρήση

- από οικιακή χρήση

- από λοιπές χρήσεις

2716 2,5
5
2,2
5
MWh
MWh
 MWh
MWh
κβ) - Βενζόλιο (βενζένιο)

-Τολουόλιο (τολουένιο)

- Ξυλόλιο (ξυλένιο)

- Αλλα μείγματα αρωματικών υδρογονανθράκων που αποστάζουν 65% ή περισσότερο του όγκου τους (με τις απώλειες) στους 250°Cσύμφωνα με τη μέθοδο ΑSΤΜ D 86

- Μείγματα από τα παραπάνω προϊόντα

2707 372 1.000 χιλιόγραμμα
κγ) - Βενζόλιο - Τολουόλιο - ο-Ξυλόλιο - μ-Ξυλόλιο - π-Ξυλόλιο - Ισομερή του Ξυλολίου σε μείγμα - Αιθυλοβενζόλιο - Μείγματα από τα παραπάνω προϊόντα 2902 372 1.000 χιλιόγραμμα
κδ) Ελαφρύ πετρέλαιο (WHITE SPIRIT) 2710 11 21 20 1.000 χιλιόγραμμα
κε) Άλλα ελαφρά λάδια 2710 11 90 12 1.000χιλιόγραμμα
κστ) Βιοντήζελ από μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων, όπως ορίζεται με την απόφαση Α.Χ.Σ. 334/2004, που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων, είτε αυτούσιο είτε σε ανάμιξη με πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) της παραπάνω περίπτωσης στ') 3824 90 99  

410  330

Αντικατάσταση της περ. κστ της παρ. 1 του άρθρου 73 με το άρθρου 60 του νόμου 4389/2016, ΦΕΚ Α'94/27-5-16

1.000 λίτρα

 

2.   Για την εφαρμογή των περιπτώσεων ζ΄, ια΄, στ΄, ι΄, ιγ΄, ιστ΄, ιδ΄, ιζ΄, ιθ΄ και ειδικότερα:
α) Για την εφαρμογή των παραπάνω περιπτώσεων ζ’ για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), και ια΄ για το φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), τα οποία χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης για τη χρονική περίοδο από τη 15η Οκτωβρίου μέχρι και την 30ή Απριλίου κάθε έτους, ο συντελεστής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) ορίζεται σε διακόσια ογδόντα (280) ευρώ το χιλιόλιτρο. 
Στην περίπτωση που οι παραπάνω ημερομηνίες συμπίπτουν με μη εργάσιμες ημέρες, ως ημερομηνία λαμβάνεται η προηγούμενη εργάσιμη για την έναρξη και η επόμενη εργάσιμη για τη λήξη.
1) Το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) της περίπτωσης ζ της παραγράφου 1 τίθεται σε ανάλωση, διακινείται και διατίθεται από επιτηδευματίες που εντάσσονται σε Μητρώο Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙΠΕΘΕ), με την εξαίρεση της περίπτωσης των Ενόπλων Δυνάμεων για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση ένταξής τους στο Μητρώο ΔΙΠΕΘΕ.
2) Τα μέλη του Μητρώου ΔΙΠΕΘΕ υποχρεούνται να καταχωρούν με ακρίβεια εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, όλες τις συναλλαγές του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης που πραγματοποιούν σε όλα τα στάδια, αρχής γενομένης από την κατάθεση στην Τελωνειακή Αρχή της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Δ.Ε.Φ.Κ.), μέχρι και την τελική κατανάλωση.
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες ένταξης των ενδιαφερόμενων επιτηδευματιών στο Μητρώο ΔΙΠΕΘΕ, ο τρόπος ελέγχου μέσω του ανωτέρω Πληροφοριακού Συστήματος της νόμιμης χρήσης του πετρελαίου θέρμανσης, οι υπηρεσίες ελέγχου, καθώς και η διαδικασία για την παραλαβή πετρελαίου θέρμανσης από πρόσωπα που δεν είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο της Δ.Ε.Η. και οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτονται από Αυτόνομους Σταθμούς Ενέργειας. Μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων στο προηγούμενο εδάφιο υπουργικών αποφάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ' αριθμό. Δ 33Α 5055143 ΕΞ 2010 (Β΄ 2047) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.
β) Για την εφαρμογή των διατάξεων των παραπάνω περιπτώσεων στ΄, ι΄, ιγ΄ και ιστ΄, ως καύσιμα κινητήρων θεωρούνται τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται σε μηχανές ή συσκευές στις οποίες η χημική ενέργεια του καυσίμου μέσω της καύσης μετατρέπεται σε θερμική ενέργεια και εν συνεχεία σε κινητική ενέργεια, ενώ για την εφαρμογή των διατάξεων των παραπάνω περιπτώσεων ζ΄, ια΄, ιδ΄, ιζ΄ και ιθ΄, ως καύσιμα θέρμανσης θεωρούνται τα προοριζόμενα να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τη λειτουργία κεντρικών συστημάτων θέρμανσης (καλοριφέρ) ή άλλων μέσων για τη θέρμανση ανθρώπων στους χώρους κατοικίας, διαμονής ή εργασίας τους.

3. Για τον υπολογισμό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα ενεργειακά προϊόντα, που φορολογούνται με βάση το χιλιόλιτρο, λαμβάνεται υπόψη θερμοκρασία προϊόντος 15°C.

4. Τα ενεργειακά προϊόντα, πλην εκείνων για τα οποία καθορίζεται συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στον παρόντα Κώδικα, όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ή να διατεθούν προς πώληση ή χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κινητήρων ή ως καύσιμα θέρμανσης, φορολογούνται, αναλόγως της χρήσης, με το συντελεστή του ισοδυνάμου καυσίμου κινητήρων ή καυσίμου θέρμανσης.

5. Εκτός από τα προϊόντα του άρθρου 72 του παρόντα Κώδικα, κάθε προϊόν, το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ή διατίθεται προς πώληση ή χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων ή ως πρόσθετο ή αυξητικό του τελικού όγκου του καυσίμου κινητήρων, φορολογείται με το συντελεστή του ισοδυνάμου καυσίμου κινητήρων.

6. Κάθε υδρογονάνθρακας, εκτός της τύρφης, ο οποίος δεν αναφέρεται στο άρθρο 72 του παρόντα Κώδικα που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ή διατίθεται προς πώληση ή χρησιμοποιείται για θέρμανση, φορολογείται με το συντελεστή του ισοδυνάμου ενεργειακού προϊόντος της παραπάνω παραγράφου 1.

7. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού

8. . Για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης κα΄ του πίνακα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2690/2001 ως «επιχειρηματική χρήση» νοείται η χρήση από µία επιχείρηση ικανή να λειτουργήσει αυτόνομα από οργανωτική άποψη, η οποία διενεργεί ανεξαρτήτως και οπουδήποτε την παροχή αγαθών και υπηρεσιών όποιος και να είναι ο σκοπός ή τα αποτελέσματα αυτών των οικονομικών δραστηριοτήτων.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του ειδικού φόρου κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προσδιορίζονται, τα στοιχεία που διαβιβάζονται από τους διανομείς ηλεκτρικής ενέργειας και τον ∆διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ) στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και η συχνότητα και ο τρόπος διαβίβασής τους

9. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του φυσικού αερίου των περιπτώσεων ιζ' και ιη' της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προσδιορίζονται τα στοιχεία που διαβιβάζονται από τους διανομείς φυσικού αερίου στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και η συχνότητα και ο τρόπος διαβίβασης τους.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρο 36 του νόμου 3986/2011 προστέθηκε η παράγραφος 9 στο 73

[sws_grey_box box_size="100"]

[/sws_grey_box]

Το άρθρο 73 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του νόμου 3336/2005
Η παράγραφος 1 του άρθρου 73 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 3483/2006
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 29 του νόμου 4301/2014
Η περίπτωση α της παργράφου 2 του άρθρου 73 αντικαταστάθηκε σύμφωνα μετην παράγραφο 3β του άρθρου 60του νόμου 4389/2016, ΦΕΚ Α'94/27.5.2016. Πριν την αντικατάσταση ίσχυαν τα εξής:  Για την εφαρμογή των παραπάνω περιπτώσεων ζ΄ για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) και ια’ για το φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), τα οποία χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης για τη χρο¬νική περίοδο από τη 15η Οκτωβρίου μέχρι και την 30ή Απριλίου κάθε έτους, ο συντελεστής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) ορίζεται σε διακόσια τριάντα (230) ευρώ το χιλιόλιτρο.
Η παράγραφος 8 προστέθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του νόμου 3833/2010