Άρθρο 11 - Εφαρμογή ισχυουσών διατάξεων

Με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν θίγεται η εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3028/2002, καθώς και των λοιπών διατάξεων για την προστασία των Αρχαιο­τήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.