Άρθρο 13 - Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης

1. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3489/2006 αντικαθί­σταται ως εξής:
«2. Το Στρατηγικό Σχέδιο καταρτίζεται απο το Διοι­κητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «Αλε­ξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.» ύστερα από γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ανάπτυξης της Ζ ΚΑΙ Θ. Το Στρατηγικό Σχέδιο εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι­κότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να τρο­ποποιείται το Στρατηγικό Σχέδιο.»

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν. 3489/2006 αναδιατυπώνεται ως εξής:
«3. Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας, μπορεί να εξει­δικεύονται τα έργα που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1, να ορίζονται οι αρμόδιοι φορείς, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των έργων αυτών, οι πηγές χρηματοδότησής τους και να ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

3. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 3489/2006 η φράση «Επιτροπή Επιτροπείας Ανάπτυξης» αντικα­θίσταται με τη φράση «Συμβουλευτική Επιτροπή Ανά­πτυξης».