Άρθρο 15 - Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3489/2006 αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Για την άσκηση των δικαιωμάτων του ως μετόχου, το Δημόσιο εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Οικο­νομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ­τιλίας.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3489/2006 (Α΄ 205) αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, το Δη­μόσιο μπορεί να μεταβιβάζει τις μετοχές του σε οποιο­δήποτε πρόσωπο από τα αναφερόμενα στην προηγού­μενη παράγραφο, προτιμώμενων, μεταξύ αυτών, των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.»