.

 

 

Άρθρο 69 - Συνέλευση των εταίρων

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 73, οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση.

2. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση).

Η παρ.2 του άρθρου 69 αντικαταστάθηκε σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 4 του νόμου 4403/2016, ΦΕΚ Α'125/7.7.2016
Πριν την αντικατάσταση ίσχυαν τα εξής:
Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μια φορά κατ’ έτος και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετή­σιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση).