.

 

 

Άρθρο 3
Υποκείμενα του φόρου

1. Ο φορολογούµενος που έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδηµά του που προκύπτει στην ηµεδαπή και την αλλοδαπή, ήτοι το παγκόσµιο εισόδηµά του που αποκτάται μέσα σε ορισµένο φορολογικό έτος. Κατ’ εξαίρεση ο φορολογούµενος που είναι αλλοδαπό προσωπικό των εγκατεστηµένων στην Ελλάδα γραφείων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (Α΄132), όπως ισχύει, υπόκειται σε φόρο στην Ελλάδα µόνο για το εισόδηµα που προκύπτει στην Ελλάδα.

2. Ο φορολογούµενος που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδηµα του που προκύπτει στην Ελλάδα και αποκτάται μέσα σε ορισµένο φορολογικό έτος.

[sws_grey_box box_size="100"][/sws_grey_box] [sws_yellow_box box_size="100"][/sws_yellow_box]