.

 

 

Άρθρο 22
Εκπιπτόµενες επιχειρηµατικές δαπάνες

Κατά τον προσδιορισµό του κέρδους από επιχειρηµατική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε, οι οποίες:

α) πραγµατοποιούνται προς το συµφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εµπορικές συναλλαγές της,

β) αντιστοιχούν σε πραγµατική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας , στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση .

γ) εγγράφονται στα τηρούµενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγµατοποιούνται και αποδεικνύονται µε κατάλληλα δικαιολογητικά.

[sws_grey_box box_size="100"][/sws_grey_box] [sws_yellow_box box_size="100"][/sws_yellow_box]
Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 22 του νόμου 4223/2013 στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 22 του νόμου 4172/2013 η λέξη «επόμενου» διαγράφεται και αντικαθίσταται με την «23»
Η λέξη «αγοραίας» αντικατέστησε την λέξη «πραγματική» σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 22 του νόμου 4223/2013, ΦΕΚ Α'287/31.12.2013
Η φράση «των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση» αντικατέστησε «έμμεσων μεθόδων ελέγχου» σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 22 του νόμου 4223/2013, ΦΕΚ Α'287/31.12.2013.