.

 

Άρθρο 6
Έντυπα

1. Ο Γενικός Γραμματέας, με απόφασή του καθορίζει τον τύπο και το περιεχόμενο των εντύπων, υπεύθυνων δηλώσεων, δηλώσεων, πινάκων και άλλων εγγράφων που υποβάλλει ο φορολογούμενος.

2. Η Φορολογική Διοίκηση θέτει τα έγγραφα που προβλέπονται στην παράγραφο 1, στη διάθεση του κοινού, δωρεάν, ηλεκτρονικά, ταχυδρομικά ή στις κατά τόπους υπηρεσίες της.

Σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 39 του νόμου 4223/2013, ΦΕΚ Α’ 287/31.12.2013 οι λέξεις «απαιτούνται για την εφαρμογή του Κώδικα» αντικαταστάθηκαν με τις λέξεις «υποβάλλει ο φορολογούμενος»

[sws_grey_box box_size="100"][/sws_grey_box]