Άρθρο 18
Υποβολή φορολογικής δήλωσης

1. Ο υπόχρεος σε υποβολή φορολογικών δηλώσεων υποβάλλει τις φορολογικές δηλώσεις στη Φορολογική Διοίκηση κατά το χρόνο που προβλέπεται από την οικεία φορολογική νομοθεσία.
Εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση εντολής ελέγχου από τη Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης με όλες τις συνέπειες περί εκπρόθεσμης δήλωσης.

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 43 του νόμου 4223/2013 προστέθηκε εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 18

2. Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα ορίζονται:

α) η μορφή των φορολογικών δηλώσεων,
β) οι πληροφορίες και τα στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται στη φορολογική δήλωση και τα τυχόν συνοδευτικά έγγραφα αυτής,
γ) ο τρόπος υποβολής.
δ) ο τρόπος με τον οποίο αυτή θα υπογράφεται
ε) ο τύπος και το περιεχόμενο (πληροφορίες και στοιχεία) του εκκαθαριστικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., η διαδικασία και τα δικαιολογητικά χορήγησης των απαλλαγών, η διαδικασία σύνθεσης και διόρθωσης της δήλωσης του ΕΝ.Φ.Ι.Α., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Οι λέξεις «για την εφαρμογή του παρόντος» διαγράφηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 52 του νόμου 4276/2014, ΦΕΚ Α’ 155/30.7.2014

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 43 του νόμου 4223/2013 προστέθηκε η περίπτωση (δ) στην παράγραφο 2 του άρθρου 18. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 43 του νόμου 4223/2013 οι λέξεις «παραρτήματα αυτής» στην περίπτωση (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 18 αντικαταστάθηκαν με τις λέξεις «συνοδευτικά αυτής» Η περίπτωση ε προστέθηκε στην παράγραφο 2 του άρθρου 18 σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του νόμου 4223/2013

3. Ο φορολογούμενος ή, σε περίπτωση δικαιοπρακτικά ανίκανου ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, και σε περίπτωση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας ο νόμιμος ή φορολογικός εκπρόσωπος, βεβαιώνει την ακρίβεια και πληρότητα της φορολογικής δήλωσης με την υπογραφή του. Η βεβαίωση παρέχεται και μέσω ηλεκτρονικής υπογραφής.

4. Εάν μία φορολογική δήλωση ή μέρος αυτής συντάχθηκε από τρίτο πρόσωπο έναντι αμοιβής, η φορολογική δήλωση συνυπογράφεται και από το πρόσωπο αυτό.

[sws_grey_box box_size="100"][/sws_grey_box]