Άρθρο 36
Παραγραφή

1. Η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης.
Στις περιπτώσεις που για κάποια φορολογία προβλέπεται η υποβολή περισσότερων δηλώσεων, η έκδοση της πράξης του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να γίνει εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής της τελευταίας δήλωσης.

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 46 του νόμου 4223/2013 στην παράγραφο 1 του άρθρου 36 γίνονται οι παρακάτω αλλαγές: Διαγράφονται οι λέξεις «οικείου φορολογικού» και προστίθενται οι λέξεις «εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης» στο τέλος του πρώτου εδαφίου. Προστίθεται επίσης εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 1.

2. Η περίοδος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 παρατείνεται στις εξής περιπτώσεις:

α) εάν ο φορολογούμενος υποβάλει αρχική ή τροποποιητική δήλωση εντός του πέμπτου έτους της προθεσμίας παραγραφής, για περίοδο ενός έτους από τη λήξη της πενταετίας,
β) εάν ζητηθούν πληροφορίες από χώρα της αλλοδαπής, για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί για τη διαβίβαση των εν λόγω πληροφοριών προσαυξημένο κατά ένα έτος από την παραλαβή τους από τη Φορολογική Διοίκηση,
γ) εάν ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή, ένδικο βοήθημα ή μέσο, για περίοδο ενός έτους μετά την έκδοση απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης και μόνο για το ζήτημα, το οποίο αφορά.

Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 46 του νόμου 4223/2013 στην δεύτερη παράγραφο του άρθρου 36 γίνονται οι παρακάτω αλλαγές: Στην περίπτωση (α) προστίθενται οι λέξεις «αρχική ή». Στην περίπτωση (γ) προστίθενται οι λέξεις «επί της ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης» και διαγράφονται οι λέξεις «η οποία δεν προσβάλλεται με ένδικο βοήθημα ή μέσο»

3. Εξαιρετικά, πράξη διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου για περιπτώσεις φοροδιαφυγής μπορεί να εκδοθεί εντός είκοσι (20) ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης.

Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 46 του νόμου 4223/2013 στην παράγραφο 3 του άρθρου 36 γίνονται οι παρακάτω αλλαγές: Διαγράφονται οι λέξεις «φορολογικού» και προστίθενται οι λέξεις «εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης»

4. Εάν ο διορθωτικός προσδιορισμός φόρου συνεπάγεται τροποποίηση πράξης προσδιορισμού φόρου για φορολογικό έτος για το οποίο το δικαίωμα ελέγχου έχει παραγραφεί, η αντίστοιχη προσαρμογή φόρου διενεργείται στο παλαιότερο φορολογικό έτος για το οποίο το δικαίωμα ελέγχου δεν έχει ακόμη παραγραφεί και στο οποίο αφορά ο διορθωτικός προσδιορισμός φόρου.

[sws_grey_box box_size="100"][/sws_grey_box]