Άρθρο 37
Έκδοση και κοινοποίηση πράξης προσδιορισμού φόρου

(Ο τίτλος του άρθρου 37 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 46 του νόμου 4223/2013, ΦΕΚ Α΄287/31-12-2013)

Η κατά τα άρθρα 32, 34 και 35 πράξη προσδιορισμού φόρου υπογράφεται από τον Γενικό Γραμματέα ή άλλον ειδικά οριζόμενο υπάλληλο της Φορολογικής Διοίκησης. Η πράξη προσδιορισμού φόρου περιέχει τις εξής πληροφορίες:

α) το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του φορολογούμενου,

β) τον αριθμό φορολογικού μητρώου του φορολογούμενου, εφόσον έχει αποδοθεί στον φορολογούμενο,

γ) την ημερομηνία έκδοσης της πράξης,

δ) το είδος προσδιορισμού του φόρου και το θέμα στο οποίο αφορά η πράξη,

ε) το ποσό της φορολογικής οφειλής,

στ) την ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει να εξοφληθεί ο φόρος,

ζ) τους λόγους για τους οποίους η Φορολογική Διοίκηση προέβη στον προσδιορισμό φόρου και τον τρόπο με τον οποίο υπολογίστηκε το ποσό του φόρου,

η) το χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο αμφισβήτησης του προσδιορισμού φόρου, και

θ) τυχόν αλληλεγγύως υπεύθυνα πρόσωπα

ι) λοιπές πληροφορίες.

Η πράξη προσδιορισμού φόρου κοινοποιείται στο πρόσωπο στο οποίο αφορά ο προσδιορισμός φόρου.
Με την πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου κοινοποιείται ταυτόχρονα και η οικεία έκθεση ελέγχου, εκτός από την περίπτωση του τέταρτου εδαφίου του άρθρου 34.
Ο τύπος των πράξεων προσδιορισμού του φόρου και της οικείας έκθεσης καθορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα.

Σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 46 του νόμου 4223/2013 διαγράφονται οι λέξεις «και κοινοποιείται στο πρόσωπο στο οποίο αφορά ο προσδιορισμός φόρου» καθώς και η λέξη «τουλάχιστον» Σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 46 του νόμου 4223/2013 η περίπτωση (ι) αντικαταστάθηκε και προστέθηκε να περίπτωση (κ). Μετά την περίπτωση (κ) προστέθηκε εδάφιο σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 4

Σύμφωνα με την περίπτωση 7α της υποπαραγράφου Δ2 του άρθρου 1 του νόμου 4254/2014 διαγράφεται η περίπτωση (ζ) και γίνεται αντίστοιχη αναρίθμηση των περιπτώσεων παρακάτω καθώς επίσης προστίθενται οι λέξεις «εκτός από την περίπτωση του τέταρτου εδαφίου του άρθρου 34» στο προτελευταίο εδάφιο του άρθρου 37.

[sws_grey_box box_size="100"][/sws_grey_box]