Άρθρο 47
Ατομική ειδοποίηση καταβολής οφειλής / υπερημερίας

1. Σε περίπτωση μη καταβολής των ποσών που αναφέρονται στην πράξη προσδιορισμού του φόρου ή στην πράξη επιβολής προστίμων ή στην πράξη εκκαθάρισης του φόρου μετά την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης μέχρι την προβλεπόμενη σε αυτά ημερομηνία πληρωμής η Φορολογική Διοίκηση κοινοποιεί στον φορολογούμενο ατομική ειδοποίηση καταβολής των οφειλών του που δεν έχουν καταβληθεί εντός των νόμιμων προθεσμιών πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στα επόμενα άρθρα του Κώδικα.

Σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 47 του νόμου 4223/2013 οι λέξεις «η Φορολογική Διοίκηση» αντικατέστησαν τις λέξεις «το αρμόδιο όργανο της Φορολογικής Διοίκησης». Σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 47 του νόμου 4223/2013 διαγράφονται οι λέξεις «τόκων ή» καθώς και η λέξη «κοινοποιεί» αντικαθιστά τη λέξη «αποστέλλει» Σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 47 του νόμου 4223/2013 οι λέξεις «η Φορολογική Διοίκηση» αντικατέστησαν τις λέξεις «το αρμόδιο όργανο της Φορολογικής Διοίκησης».

2. Σε περίπτωση μη καταβολής των ποσών που αναφέρονται στην ατομική ειδοποίηση εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής, η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί στη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα.
Δεν απαιτείται η κοινοποίηση της ειδοποίησης για την επιβολή κατάσχεσης στις περιπτώσεις κατάσχεσης χρηματικών ποσών ή απαιτήσεων στα χέρια του φορολογουμένου ή τρίτου.

Με την παράγραφο 12 του άρθρου 47 του νόμου 4223/2013 διαγράφηκαν οι λέξεις «μετά την πάροδο της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών.» καθώς επίσης προστέθηκε εδάφιο στο τέλος στης παραγράφου 2.

3. Στην ατομική ειδοποίηση αναφέρονται:

α) το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και τα στοιχεία του φορολογουμένου,
β) ο Α.Φ.Μ. του φορολογουμένου, εφόσον έχει εκδοθεί,
γ) η ημερομηνία έκδοσης της ατομικής ειδοποίησης καθώς και παραπομπές στους αντίστοιχους εκτελεστούς τίτλους, συμπεριλαμβανομένων, σχετικών προθεσμιών ημερομηνιών καταβολής του αριθμού δόσεων,
δ) το είδος και το ποσό των οφειλόμενων φόρων, των τόκων, των προστίμων και η φορολογική περίοδος ή περίοδοι ή οι φορολογικές υποθέσεις που αφορούν αυτά, με εξαίρεση αυτά για τα οποία ισχύει νόμιμη ή δικαστική αναστολή πληρωμής,
ε) η εντολή καταβολής των ποσών αυτών,
στ) ο τρόπος πληρωμής των ανωτέρω,
ζ) ο όρος ότι οι τόκοι συνεχίζουν να υπολογίζονται μέχρι την τελική εξόφληση της οφειλής,
η) ο όρος ότι εφόσον ο φορολογούμενος δεν προβεί σε εξόφληση εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησης, η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης των ποσών που αναφέρονται σε αυτή, εκτός εάν ο φορολογούμενος υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών εντός τριάντα (30) ημερών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του Κώδικα

Σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 47 του νόμου 4223/2013 έγιναν οι παρακάτω αλλαγές: Στην περίπτωση (γ) διαγράφονται οι λέξεις «αριθμών» και οι λέξεις «ή και» και προστίθενται οι λέξεις «και αριθμού». Στην περίπτωση (ε) διαγράφεται η λέξη «επίδοση» και αντικαστάθηκε η λέξη «κοινοποίηση»

4. Η ατομική ειδοποίηση η οποία δεν εξομοιώνεται με επιταγή προς πληρωμή κοινοποιείται στον φορολογούμενο σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κώδικα.

Σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρθρου 47 του νόμου 4223/2013 προστέθηκαν οι λέξεις «η οποία δεν εξομοιώνεται με επιταγή προς πληρωμή»

5. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

[sws_grey_box box_size="100"][/sws_grey_box]