.

 

 

Άρθρο 54
Διαδικαστικές παραβάσεις

1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του:

α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα ή υποβάλει ελλιπή δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου,
β) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση,
γ) δεν υποβάλλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα δήλωση παρακράτησης φόρου,
δ) δεν ανταποκριθεί σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων,
ε) δεν συνεργαστεί στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου,
στ) δεν γνωστοποιήσει στη Φορολογική Διοίκηση το διορισμό του φορολογικού εκπροσώπου του,
ζ) δεν προβαίνει σε εγγραφή στο φορολογικό μητρώο ή εγγράφεται στο φορολογικό μητρώο περισσότερες φορές
η) δεν συμμορφώνεται με τις κατά το άρθρο 13 υποχρεώσεις του.
θ) δεν εκδίδει ή εκδίδει ανακριβώς αποδείξεις λιανικής πώλησης ή επαγγελματικά στοιχεία.

ι) παραβιάζει ή παραποιεί ή επεμβαίνει κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών,
ια) εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης χωρίς τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού ή από φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές,
ιβ) εκδίδει δελτία και αποδείξεις από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Εισροών – Εκροών, χωρίς τη χρήση εγκεκριμένου μοντέλου μηχανισμού σήμανσης (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.)

ιγ) δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58).
ιδ) δεν υποβάλει ή υποβάλλει ανακριβή στοιχεία, αναφορικά με τις κατά την παρ. 8 του άρθρου 62 του ν. 4170/2013 υποχρεώσεις του

 Μετά τη λέξη «εκπρόθεσμα» της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1, τέθηκαν όπως προστέθηκαν οι λέξεις «ή υποβάλει ελλιπή» με την περίπτωση 9α της υποπαραγράφου Δ.2. του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 από 1.1.2014 σύμφωνα με την περίπτωση 24 της ιδίας υποπαραγράφου Δ.2.. Οι λέξεις «και την έκδοση στοιχείων» της περίπτωσης η’ της παραγράφου 1 διαγράφτηκαν με την περίπτωση 9γ της υποπαραγράφου Δ.2. του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 από 1.1.2014 σύμφωνα με την περίπτωση 24 της ιδίας υποπαραγράφου Δ.2..Η περίπτωση η’, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3α του άρθρου 3 του ν. 4337/2015 . Η περίπτωση η’ πριν την τροποποίησή της, είχε ως εξής: “η) δεν συμμορφώνεται με κάθε υποχρέωση σχετική με την τήρηση βιβλίων, όπως ορίζονται στο Άρθρο 13 του Κώδικα.” Η περίπτωση θ’ της παραγράφου 1, τέθηκε όπως προστέθηκε με την περίπτωση 9β της υποπαραγράφου Δ.2. του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 και ισχύει από 1.1.2014 σύμφωνα με την περίπτωση 24 της ιδίας υποπαραγράφου Δ.2.. Εν συνεχεία, η περίπτωση θ’ καταργήθηκε με την παράγραφο 3α του άρθρου 3 του ν. 4337/2015 από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 17-10-2015, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ιδίου νόμου. 

Οι περιπτώσεις ι, ια και ιβ προστέθηκαν σύμφωνα με την παρ.14α του άρθρου 40 του νόμου 4410/2016, ΦΕΚ Α’141/3.8.2016
Οι περιπτώσεις ιγ και ιδ στην παρ.1 του άρθρου 54 προστέθηκαν σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 73 του νόμου 4446/2016, ΦΕΚ Α’240/22.12.2016

2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής:

α) εκατό (100) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής σχετικά με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 και, στις φορολογίες κεφαλαίου, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄ στ΄ και ιγ' της παραγράφου 1,
β) εκατό (100) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β’, γ’, δ’ της παραγράφου 1 που ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων,
γ) διακόσια πενήντα (250) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄ και στ΄ της παραγράφου 1, με ανώτατο όριο το ποσό ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, στην περίπτωση της μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβών φορολογικών στοιχείων, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα και
δ) πεντακόσια (500) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄ και στ΄ της παραγράφου 1, με ανώτατο όριο το ποσό ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, στην περίπτωση της μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβών φορολογικών στοιχείων, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα.
ε)δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, στις περιπτώσεις ε΄, ι, ζ΄, η΄ και ιδ΄ της παραγράφου 1

στ) πεντακόσια (500) ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, για παραβάσεις των περιπτώσεων ια΄ και ιβ΄ της παραγράφου 1,

ζ) πέντε, δέκα, και είκοσι χιλιάδες (5.000, 10.000, 20.000) ευρώ, για κάθε παράβαση της περίπτωσης ι΄ της παραγράφου 1, κατά περίπτωση και ως εξής: πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, όταν υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος-χρήστης του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, όταν υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση μεταπώλησης ή τεχνικής υποστήριξης και είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ σε περίπτωση που υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση που έχει λάβει έγκριση λογισμικού (software) και υλισμικού (hardware) από τα αρμόδια όργανα»

Η περίπτωση α’, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3γ του άρθρου 3 του ν. 4337/2015. Οι λέξεις «για κάθε άλλη παράβαση σε περίπτωση» της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 αντικαταστάθηκαν από τις λέξεις «για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β’, γ’ και δ’ της παραγράφου 1» με την περίπτωση 9δ της υποπαραγράφου Δ.2. του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 . Στην περίπτωση α’ η φράση “και στ'” αντικαταστάθηκε από τη φράση στ’ και ιγ'” σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 74 του Ν.4446/2016, ΦΕΚ Α’240/22.12.2016

Οι λέξεις «χίλια (1.000) ευρώ, για κάθε άλλη παράβαση» της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2, τέθηκαν όπως αντικαταστάθηκαν από τις λέξεις «διακόσια πενήντα (250) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β’, γ’, δ’, στ’ και θ’ της παραγράφου 1, με ανώτατο όριο το ποσό ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, στην περίπτωση της μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβών φορολογικών στοιχείων.» με την περίπτωση 9ε της υποπαραγράφου Δ.2. του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014.

Οι λέξεις «δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, για κάθε άλλη παράβαση» της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 2, τέθηκαν όπως αντικαταστάθηκαν από τις λέξεις «πεντακόσια (500) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β’, γ’, δ’, στ’ και θ’ της παραγράφου 1, με ανώτατο όριο το ποσό ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, στην περίπτωση της μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβών φορολογικών στοιχείων» και διαγράφτηκε το δεύτερο εδάφιο της ίδιας περίπτωσης με την περίπτωση 9στ της υποπαραγράφου Δ.2. του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 από 1.1.2014 σύμφωνα με την περίπτωση 24 της ιδίας υποπαραγράφου Δ.2.. Εν συνεχεία, στις περιπτώσεις γ’ και δ’ της παραγράφου 2, η φράση «β’, γ’, δ’, στ’ και θ’» αντικαταστάθηκε από την φράση «β’, γ’, δ’ και στ’» ενώ αντίστοιχα διαγράφηκε η φράση «με ανώτατο όριο το ποσό ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, στην περίπτωση της μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβών στοιχείων» και από τις δύο περιπτώσεις, σύμφωνα με τις παραγράφους 3δ και 3ε του άρθρου 3 του ν. 4337/2015. Οι τροποποιήσεις αυτές ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4337/2015 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 17.10.2015, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ιδίου νόμου. Η περίπτωση ε’ της παραγράφου 2 προστέθηκε με την περίπτωση 9ζ της υποπαραγράφου Δ.2. του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 και ισχύει από 1.1.2014 σύμφωνα με την περίπτωση 24 της ιδίας υποπαραγράφου Δ.2.. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 προστέθηκε με την περίπτωση 9η της υποπαραγράφου Δ.2. του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 και ισχύει από 1.1.2014 σύμφωνα με την περίπτωση 24 της ιδίας υποπαραγράφου Δ.2.

Οι περιπτώσεις στ κ ζ της παρ.2 προστέθηκαν σύμφωνα με παρ.14β του άρθρου 40 του νομου 4410/2016, ΦΕΚΑ’141/3.8.2016

Η περίπτωση ε αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 73 του ν.4446/2016, ΦΕΚ Α’240/22.12.2016. Πριν την αντικατάσταση ίσχυαν τα εξής: δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ στις περιπτώσεις ε΄ και ζ΄ και η΄ της παραγράφου 1
Δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, εφόσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.

3. Σε περίπτωση διαπίστωσης, στο πλαίσιο ελέγχου, εκ νέου διάπραξης της ίδιας παράβασης, εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, τα σύμφωνα με το παρόν άρθρο πρόστιμα επιβάλλονται στο διπλάσιο και, στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης, στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέ­ντος προστίμου.

Η παράγραφος 3, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3στ του άρθρου 3 του ν. 4337/2015 και ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 17-10-2015, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ιδίου νόμου.
[sws_grey_box box_size="100"][/sws_grey_box]