Άρθρο 53
Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής

1. Αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής, ο φορολογούμενος υποχρεούται να καταβάλει τόκους επί του εν λόγω ποσού φόρου για τη χρονική περίοδο από την επόμενη μέρα της λήξης της νόμιμης προθεσμίας. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή τροποποιητικής δήλωσης καθώς και σε περίπτωση εκτιμώμενου, διορθωτικού ή προληπτικού προσδιορισμού του φόρου, ως αφετηρία υπολογισμού των τόκων λαμβάνεται η λήξη της προθεσμίας κατά την οποία θα έπρεπε να είχε αρχικά καταβληθεί, βάσει του νόμου, ο φόρος που προκύπτει από την εκπρόθεσμη ή τροποποιητική δήλωση ή από την πράξη προσδιορισμού.

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 48 του νόμου 4223/2013 οι λέξεις «νόμιμης προθεσμίας καταβολής» αντικατέστησαν τις λέξεις «νόμιμης προθεσμίας» καθώς και οι λέξεις «από την επόμενη μέρα της λήξης της νόμιμης προθεσμίας» αντικατέστησαν τις λέξεις «από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας έως και την ημερομηνία καταβολής του φόρου

2. Σε περίπτωση καταβολής υπερβάλλοντος ποσού φόρου (αχρεώστητη καταβολή), καταβάλλονται τόκοι στον φορολογούμενο για τη χρονική περίοδο από την ημερομηνία αίτησης επιστροφής του υπερβάλλοντος ποσού φόρου μέχρι την ημερομηνία ειδοποίησης του φορολογούμενου για την επιστροφή του, εκτός εάν η επιστροφή φόρου ολοκληρωθεί εντός ενενήντα (90) ημερών από την παραλαβή από τη Φορολογική Διοίκηση της αίτησης επιστροφής φόρου του φορολογουμένου.
Για τους σκοπούς του προηγούμενου εδαφίου, εάν το υπερβάλλον ποσό φόρου συμψηφιστεί με άλλες οφειλές, το ποσό θεωρείται ότι επιστράφηκε κατά το χρόνο διενέργειας του συμψηφισμού.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 48 του νόμου 4223/2013 οι λέξεις «ημερομηνία ειδοποίησης του φορολογούμενου για την επιστροφή» αντικατέστησαν τις λέξεις «ημερομηνία επιστροφής» καθώς και η λέξη «φορολογικές» διαγράφηκε.

3. Τόκοι επί των τόκων δεν υπολογίζονται και δεν οφείλονται.

4. Ο Υπουργός Οικονομικών με απόφασή του ορίζει τα επιτόκια υπολογισμού τόκων, καθώς και όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 48 του νόμου 4223/2013 οι λέξεις «Ο Υπουργός Οικονομικών» αντικατέστησαν τις λέξεις «Ο Γενικός Γραμματέας».

Η παράγραφος 4 του άρθρου 53 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 48 του νόμου 4223/2013.

[sws_grey_box box_size="100"][/sws_grey_box]