Άρθρο 62

1. Ο Γενικός Γραμματέας είναι αρμόδιος για την έκδοση πράξεων επιβολής προστίμων. Οι διατάξεις του Κώδικα, και ιδίως αυτές που αφορούν το φορολογικό έλεγχο, τον προσδιορισμό φόρου, την παραγραφή και την είσπραξη, εφαρμόζονται αναλόγως και για τις πράξεις επιβολής προστίμων.

Οι λέξεις «, την παραγραφή» προστέθηκαν με την περίπτωση 12 της υποπαραγράφου Δ.2. του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 από 1.1.2014 σύμφωνα με την περίπτωση 24 της ιδίας υποπαραγράφου Δ.2.

2. Η πράξη επιβολής προστίμων κοινοποιείται στον φορολογούμενο ή το ευθυνόμενο πρόσωπο: α) μαζί με την πράξη προσδιορισμού του φόρου ή β) αυτοτελώς, εάν η πράξη προσδιορισμού του φόρου δεν εκδίδεται ταυτόχρονα.

3. Η πράξη επιβολής προστίμων πρέπει να περιλαμβάνει αυτοτελή αιτιολογία.

4. Ο φορολογούμενος ή το ευθυνόμενο πρόσωπο καλείται εγγράφως από τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλλει ενδεχόμενες αντιρρήσεις του σχετικά με επικείμενη έκδοση πράξης επιβολής προστίμων τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την έκδοσή της, με εξαίρεση τις υποχρεώσεις καταβολής προστίμων για διαδικαστικές παραβάσεις, καθώς και για πρόστιμα, τα οποία προκύπτουν και επιβάλλονται κατά τον άμεσο, διοικητικό, εκτιμώμενο ή προληπτικό προσδιορισμό του φόρου.

Οι λέξεις «τριάντα (30) της παραγράφου 4 αντικαταστάθηκαν από τις λέξεις «είκοσι (20)» με την περίπτωση 12 της υποπαραγράφου Δ.2. του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 από 1.1.2014 σύμφωνα με την περίπτωση 24 της ιδίας υποπαραγράφου Δ.2.

5. Πρόστιμα καταβάλλονται εφάπαξ έως και την τριακοστή ημέρα μετά την κοινοποίηση της πράξης επιβολής με εξαίρεση τις περιπτώσεις των άρθρων 57 και 59.
Για τις διαδικαστικές παραβάσεις του άρθρου 54, καθώς και για τις λοιπές παραβάσεις του Κώδικα, ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για έκδοση πράξεως επιβολής προστίμου άρχεται στο τέλος του έτους, κατά το οποίο διαπιστώθηκε η παράβαση

6. Εφόσον, για την ίδια παράβαση, επιβάλλονται, σύμφωνα με τον Κώδικα, περισσότερα πρόστιμα, υπερισχύει η διάταξη που προβλέπει το μεγαλύτερο πρόστιμο.

Η παράγραφος 6, τέθηκε όπως προστέθηκε με την περίπτωση 13 της υποπαραγράφου Δ.2. του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 και ισχύει από 1.1.2014 σύμφωνα με την περίπτωση 24 της ιδίας υποπαραγράφου Δ.2.

7. Τα πρόστιμα των άρθρων 58, 58Α και 59 επιβάλλονται μόνο σε περίπτωση που οι σχετικές παραβάσεις διαπιστωθούν κατόπιν ελέγχου. Το πρόστιμο του άρθρου 58 δεν επιβάλλεται στις περιπτώσεις που επιβάλλονται τα πρόστιμα των άρθρων 58Α και 59.

8. Δεν επιβάλλονται πρόστιμα στον εκτιμώμενο προσ­διορισμό φόρου.

Οι παράγραφοι 7 και 8 προστέθηκαν με την παράγραφο 10 του άρθρου 3 του ν. 4337/2015, ΦΕΚ Α’129/17.10.2015.

 

[sws_grey_box box_size="100"][/sws_grey_box]