Άρθρο 179 Τέλη

1. Τα υπέρ του Δημοσίου τέλη για τα σήματα καθορί­ζονται ως ακολούθως:

α. Κατάθεση σήματος

110 €

β. Για κάθε επιπλέον κλάση και μέχρι τη δεκάτη

20 €

γ. Κατάθεση σήματος από μετατροπή κοινοτικού ή διεθνούς ή από διαίρεση

110 €

δ. Για κάθε επιπλέον κλάση και μέχρι τη δεκάτη

20 €

ε. Παράταση προστασίας σήματος

90 €

στ. Για κάθε επιπλέον κλάση και μέχρι τη δεκάτη

20 €

ζ. Αλλαγή επωνυμίας ή νομικής μορφής ή κατοικίας ή έδρας

50 €

η. Περιορισμός προϊόντων ή υπηρεσιών

20 €

θ. Μεταβίβαση σήματος

90 €

ι. Παραχώρηση άδειας χρήσης

90 €

ια. Εγγραφή περιορισμών του δικαιώματος κατ’ άρθρο 129, εμπραγμάτων δικαιωμάτων κατ’ άρθρο 133 παρά­γραφος 1 και εγγραφής δικογράφων κατ’ άρθρο 147 παράγραφος 1 εδάφιο β΄,

40€.

ιβ. Διαβίβαση αίτησης κοινοτικού σήματος

15 €

ιγ. Έλεγχος και διαβίβαση Διεθνούς Αίτησης

15 €

ιδ. Αντικατάσταση εθνικού σήματος από διεθνές

110 €

ιε. Κατάθεση ενδίκων μέσων παρεμβάσεων και αιτήσεων ενώπιον της διοικητικής επιτροπής σημάτων

70 €

ιστ. Παράβολο συζήτησης ένδικων μέσων, παρεμβά­σεων και αιτήσεων ενώπιον της διοικητικής επιτροπής σημάτων,

40 €

ιζ. Επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση

110 €

ιη. Έκδοση αντιγράφου σήματος

1 €

2. Η μη καταβολή των κατά περίπτωση τελών της προηγούμενης παραγράφου συνιστά λόγο απαραδέ­κτου.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορεί να αναπροσαρμόζονται εκάστοτε τα υπέρ του Δημοσίου τέλη, που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο.

[sws_yellow_box box_size="100"]

[/sws_yellow_box]