Άρθρο 193 Διαγραφή δικαιούχου από το Ηλεκτρονικό Μητρώο

Συνεπάγεται την αυτοδίκαιη διαγραφή από το Ηλε­κτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων – Υπηρεσιών:

α) η κήρυξη του δικαιούχου χρήσης του Σήματος σε πτώχευση ή η θέση αυτού σε παρόμοιο νομικό καθε­στώς,

β) η αμετάκλητη καταδίκη του δικαιούχου για αδική­ματα που αναφέρονται στην περίπτωση ε΄ της παρα­γράφου 1 του άρθρου 192,

γ) η μη ανανέωση του δικαιώματος χρήσης μετά την παρέλευση του χρόνου προστασίας της παραγράφου 8 του άρθρου 192, - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΠΕΡ. Γ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΑΝΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡ. ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 38 ΤΟΥ Ν. 4155/13, ΦΕΚ-120 Α/29-5-13

γ) η διακοπή παραγωγής και διάθεσης του προϊόντος ή παροχής της υπηρεσίας για την οποία είχε απονε­μηθεί το Σήμα,

δ) η διακοπή της οικονομικής δραστηριότητας του δικαιούχου,

ε) η υποβολή αιτήματος διαγραφής από τον δικαι­ούχο.

[sws_yellow_box box_size="100"]

[/sws_yellow_box]