Άρθρο 212 Τροποποίηση του άρθρου 13 του β.δ. 14/1939

Η περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 13 του β.δ. 14/ 1939 (Α΄ 24), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρ­θρου 4 του ν.δ. 158/1969 (Α΄ 63), αντικαθίσταται ως εξής:

"ε) Εκτέλεση έργου ή προμήθειας ή εν γένει ανάληψη υποχρέωσης ολικού ποσού 500 ευρώ για έκαστη δαπάνη και μέχρι ετήσιας συνολικής δαπάνης 3.000 ευρώ."