Άρθρο 213 Θέματα Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 27 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Από 1.4.2012 η εποπτεία του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (Κ.Ε.Α.Ν.), του Κεφαλαίου Ανεργίας – Ασθε­νείας Ναυτικών (Κ.Α.Α.Ν.), του Ταμείου Προνοίας Αξιω­ματικών Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Α.Ε.Ν.), του Ταμείου Προνοίας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν.), της Εστίας Ναυτικών (Ε.Ν.), του Ειδικού Λο­γαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων (Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.), του Κεφαλαίου Δυτών (Κ.Δ.) και του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΕΑΠΙΕΝ), ασκείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η αρμοδιότητα και η, μετά την εκκαθάριση των ναυ-τολογίων, διαχείριση των ειδικών λογαριασμών «Κε­φάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης» (Κ.Ν.Ε.) και «Κεφάλαιο Πλοηγικής Υπηρεσίας» (Κ.Π.Υ.) ασκείται από 1.4.2012 από τις αντίστοιχες αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγω­νιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαχείριση των ως άνω ειδικών λογαριασμών «Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης» (ΚΝΕ) και «Κεφάλαιο Πλοηγικής Υπηρεσίας» (Κ.Π.Υ.).»

2. Η παράγραφος β΄ του άρθρου 3α του κ.ν. 792/1978, όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1085/1980, αντι­καθίσταται ως ακολούθως:

«β) Από τη συνολική «πραγματική ναυτική υπηρεσία» επί πλοίων καθαράς χωρητικότητας άνω των 10 κόρων, τουλάχιστον πενταετής «πραγματική ναυτική υπηρεσία» να έχει πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα όχι με­γαλύτερο του τριπλασίου αυτής.»

3. Οι Πίνακες I και II που περιέχονται στο Παράρτημα Α του άρθρου 32 του ν. 2166/1993 (Α΄ 137) και αφορούν το ύψος της εφάπαξ παροχής που χορηγείται από τα ΤΠΑΕΝ και ΤΠΚΠΕΝ αντίστοιχα, στους ασφαλισμένους τους, αντικαθίσταται με τους Πίνακες που περιέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X του παρόντος νόμου και αποτελούν τους βασικούς πίνακες επί των οποίων υπολογίζονται όλες οι προσαυξήσεις της εφάπαξ παροχής που έχουν χορηγηθεί ως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ή που θα χορηγηθούν στο μέλλον.

[sws_yellow_box box_size="100"]

[/sws_yellow_box]