Άρθρο 217 Έξοδα υπεράσπισης και πολιτικής αγωγής προσωπικού Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας και Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 2935/2001 (Α΄162) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Τα έξοδα υπεράσπισης και πολιτικής αγωγής του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου, το οποίο απο­καθίσταται, καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυ­ξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Μέχρι την έκ­δοση του προεδρικού διατάγματος αυτού, στο ως άνω προσωπικό εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του π.δ.15/ 2007 (Α΄ 11), όπως ισχύει κάθε φορά.