Άρθρο 216 Στέγαση Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Στο τέλος της περίπτωσης η΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3130/2003 (Α΄ 76) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Τα παραπάνω ισχύουν και για τον Γενικό Γραμμα­τέα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.»